Energieffektivisering i kylvattenpumpsystem

Beskrivning

Inom PU Wire hos Sandvik Materials Technology (SMT) i Sandviken pumpas industrivatten till betningsanläggning nr 60 och nr 81. Systemet var utformat så att vatten cirkulerade runt i en slinga hela tiden med hjälp av två pumpar. Även när inget vatten användes i betningsanläggningarna pumpades vattnet runt hela tiden i slingan.
 

Åtgärd

Vid en ombyggnad av systemet togs slingan bort och två separata pumpar och rörledningar, för varje betning, installerades. Pumparna körs bara när vatten behövs i betningarna. Styrningen är nu sådan att när vatten förbrukas i en betning sjunker vattentrycket och en signal från en tryckgivare startar en pump utrustad med mjukstartare. När vattenförbrukningen upphör ger en flödesvakt i ledningen en signal som stoppar pumpen.
 

Resultat

Elanvändningen i pumpdriften minskade från 6,4 MWh/vecka till 0,69 MWh/vecka, dvs. med 89 %, vilket minskade elkostnaderna med cirka 100 000 kronor per år.
 

Lönsamhet

Projektet startades för minska effektivisera elanvändningen men under projektets gång inkluderades även åtgärder för att förbättra produktionssäkerheten och arbetsmiljön. Detta gör det omöjligt att beräkna en lönsamhet för enbart ”energidelen”. Utan tvekan är dock projektet mycket lyckat – ur alla aspekter.

 
En av de ursprungliga högtryckspumparna. Till höger, nya pumparna i de separata vattensystemen (Foto: SMT)

En av de ursprungliga högtryckspumparna. Till höger, nya pumparna i de separata vattensystemen
(Foto: SMT)

Posted on May 15, 2014 and filed under hjälputrustning, Kringutrustning.