Kväveoxider - NOx

Vanligen mäts mängden NOx indirekt genom mätning av mängden kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Varefter NOx-utsläppen kan beräknas med hjälp av formlerna nedan.  

 

Läs mer om lägre värmevärde i Energihandbokens artikel Värmevärde

 
Posted on May 7, 2014 .