Energiskatter

Den svenska beskattningen av energi har anpassats till energiskattedirektivet från 2003.
 

Skatter som stålindustrin betalar

Energiskatt på el-kraft
0,5 öre/kWh för el som används i tillverkningsprocess. Dock är el som används i metallurgiska processer undantagen skatt. För övrig el betalas full skattesats

Energiskatt på bränslen
2,4 öre/kWh för bränslen som inte används i metallurgiska processer.

Koldioxidskatt
30 % av nominella skattesatser (cirka 30 öre/kg CO2) på användning av fossila bränslen. Från och med 2015 höjs skatten till 60 % av nominell skattsats. Användning i i metallurgiska processer är undantagen. För utsläpp som ingår i EUs utsläppshandelssystem för växthusgaser betalas ingen koldioxidskatt.

Svavelskatt
Beskattning av svavel (30 kr/kg S) följer samma undantag som för koldioxidbeskattningen.

Energiskattedirektivet

Aktuella energiskatter

Senaste version av lagen om skatt på energi (Lag (1994:1776) om skatt på energi)