Lagar och förordningar för elanläggningar

Elanläggningar kan utgöra en fara för person och egendom i olika situationer.

Elsäkerhetsverket arbetar därför med att förhindra att skador uppstår vid användning av el. De nationellt styrande bestämmelser som finns är lagar, förordningar och föreskrifter vilka med ett gemensamt ord benämns författningar.

Elsäkerhetsverkets föreskrifter ges ut i Elsäkerhetsverkets författningssamling, ELSÄK-FS
Myndigheter utfärdar även allmänna råd om hur människor bör handla i vissa avseenden men dessa är inte bindande.

Det som står i gällande författningar är bindande:

 • Ellagen (1997:857)
   
 • Lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompabilitet
   
 • Förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar
   
 • Kungörelsen (1958:558) om elektriska svagströmslednings anordnande i förhållande till starkströmsledning
   
 • Förordningen (1993:1068) om elektriskt materiel
   
 • Elinstallatörsförordningen (1990:806)
   
 • Förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet
   
 • Förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompabilitet