Entalpitet

Entalpi är en termodynamisk storhet. Vid konstant tryck beror entalpin hos ett system endast av den värme som utbyts mellan systemet och dess omgivning. Entalpin hos ett system varierar således med temperaturen.

Vid konstant tryck beräknas entalpiteten (den specifika entalpin) hos en gas, vätska eller fast fas vid temperaturen T relativt en referenstemperatur enligt:

 

Om mediet genomgår en fasövergång mellan T och Tref måste fasövergångsvärmet adderas, som också varierar med temperaturen. Om värmet för fasövergången från fas 1 till fas 2 vid temperaturen T* används ges entalpiteten vid temperaturen T av:

 

Integralen ovan kan lösas på följande sätt:

3) Genom avläsning i diagram eller tabeller.

 
Posted on May 7, 2014 .