Livscykelkostnad - LCC

Vid upphandling av ny teknik bör utvärderingen av offerterna baseras på produktens livscykelkostnad, eller LCC (Life Cycle Cost) som det också kallas. Livscykelkostnaden är totalkostnaden för en utrustning under hela dess livslängd. Livscykelkostnaden inkluderar således både investeringskostnader samt drift- och underhållskostnader. En anledning till att LCC-analys är viktig vid upphandling av ny teknik är exempelvis att energikostnaderna för utrustningen ofta är betydligt högre än själva investeringskostnaden.

De viktigaste komponenterna vid beräkning av livscykelkostnader är:

  • Energikostnaderna under utrustningens livslängd
  • Investeringskostnaderna för utrustningen
  • Underhållskostnaderna för utrustningen, inklusive exempelvis stilleståndskostnader och dylikt

Energi- och underhållskostnaderna är svåra att uppskatta och dessutom varierar kostnaderna vanligen mellan åren. Av den anledningen antas kostnaderna för drift och underhåll vanligen vara lika stora för varje år. Genom nusummefaktorn nedan beräknas de löpande kostnaderna för energi och underhåll om till dagens värde. Detta för att de skall kunna jämföras med investeringskostnaden. Nusummefaktorns värde är kopplat till utrustningens ekonomiska livslängd, n (år) och av kalkylräntan, rk (angiven i procent).

 

Om energipriset förväntas öka med en viss procentsats per år minskar den antagna kalkylräntan med motsvarande procentsats vid beräkning av nusummefaktorn. På motsvarande sätt kan nusummefaktorn beräknas med hänsyn till procentuella förändringar av underhållskostnaderna.

För LCC-beräkningar kan följande verktyg användas:

Läs mer om Livscykelkostnad (LCC) på Upphandlingsmyndigheten. 

 
Posted on May 7, 2014 .