Mängden läckluft vid syrgasförbränning

För oxyfuel-förbränning av ett generellt bränsle kan mängden inläckande luft beräknas från analysen av den torra rökgasen under antagandet om fullständing förbränning av ett generellt bränsle:

 

En överslagsberäkning av hur stor del av bränslets energi som går åt till att värma läckluften fås med hjälp av följande formel:

Posted on May 7, 2014 .