Energivärdar hos Fagersta Stainless AB

Texten nedan är baserad på intervjuer med totalt 6 personer inom FSAB den 9/6-2010.

FSAB införde under 2006 energivärdar (nedan förkortad till e-värd) i varje produktionsavdelning, totalt 14 stycken. De flesta är operatörer i produktionen. I dagsläget, juni-2010, finns tio e-värdar. Minskningen med fyra stycken beror på pensionsavgångar och uppsägningar.
 

Hur arbetar energivärdarna?

Arbetsuppgifterna är: vardagligt handhavande av energianvändningen på egna avdelningen, minimera energislöseri, föreslå och fånga upp förbättringsförslag, medverka i energironder och delta i energimöten. E-värdarnas funktion kan jämföras med skyddsombudens. Arbete med fokus på bara energi kan uppgå till cirka 0,5-1 tim/dag. All dokumentation, kommunikation etc. för att ”hålla igång” e-värdarna sköts av en energihandläggare som på heltid jobbar med energianvändningsfrågor inom hela företaget. Fyra gånger per år har energihandläggaren ”energironder” på varje avdelning med ansvariga där e-värdar har en central roll (jämförbart med skyddsronder). Då görs en rond inom avdelningen, energianvändning studeras och möjliga förbättringar diskuteras. Genomförda åtgärder redovisas och handlingsplaner fastläggs.
 

Förutsättningar för att systemet med Energivärdar ska fungera bra

De viktigaste förutsättningarna är att e-värden ska:

  • vara genuint engagerad, kunna ”ta” folk

  • ha goda kunskaper om produktionen

  • kunna tala klarspråk om eventuellt slöseri

  • vara beredd att ”tjata” så mycket som behövs för att ändra beteenden och rutiner.

En stor portion humor underlätta arbetet avsevärt. Vidare måste e-värden sakna prestige och kunna be om ursäkt om något blir fel. Energihandläggaren har täta kontakter med e-värdarna vilket är mycket viktigt för en bra verksamhet. Kontakterna bekräftar det stora intresset och uppskattningen av e-värdarnas insatser. Produktionschefen måste vara positiv till aktiviteter för att minska energikostnaderna och samarbetet med e-värden måste fungera.

Energivärdarna är välinformerade om PFE programmet och FSAB:s åtagande, om ELS (energiledningssystemet) och om hur viktigt det är att stoppa energislöseriet. Lägeskontroller dvs. oanmälda inspektioner på alla avdelningar för att studera om energislöseri förekommer görs under två söndagar per år av energihandläggaren tillsammans med en av e-värdarna. Resultatet dokumenteras med text och foto och läggs ut på Intranet kompletterat med en underhållande text som inbjuder till läsning där ris och ros delas ut till de olika avdelningarna.
 

Viktiga erfarenheter

Några personer anmälde direkt intresse för att vara e-värd och dessa arbetar målmedvetet. Andra tog uppdraget med måttlig entusiasm och arbetet går på ”halvfart”, delvis beroende på att samarbetet med produktionsledningen inte alltid fungerar bra. Det kan ta förvånansvärt lång tid innan åtgärder genomförs. Men genom bra uppföljning och dokumentation tappas inga åtgärder bort och de blir till slut genomförda. Efter fyra år är de enkla åtgärderna hittade och i många fall åtgärdade. Nya åtgärder kräver ofta investeringar och det behövs utredningar för att kunna presentera bra beslutsunderlag.

Insatserna måste nu fokuseras alltmer mot produktionsutrustningar och mindre mot mediasystem, belysningar, portar etc. En viktig kontinuerligt uppgift för e-värdarna är att se till att man inte ”tappar greppet”, dvs. att inte den onödiga energiförbrukningen ökar igen. 

Diskussioner med tre energivärdar visar bland annat att: 

  • Det är mycket värdefullt att ha kontaktpersoner på varje produktionsavdelning som hela tiden finns på plats och kan bevaka energifrågorna och diskutera med arbetskamraterna.

  • Det är mycket viktigt att genomföra en åtgärd och sedan börja med nästa. Det går inte att försöka göra allt samtidigt eftersom risken är att inget blir slutfört. Viktigt att arbeta med åtgärder som har betydelse, annars riskerar effektiviseringsarbetet att betraktas som lite löjligt.

  • Det kan vara lättare att få med grabbarna på golvet i ”energitänket” än produktionsledningen.


Alla tre tycker att arbetet som e-värd är roligt och de känner att de bidragit till både besparingar och att alla i produktionen nu är mycket mer medvetna om energi än för 4 år sedan. E-värden blir sammankopplad med allt som har med energi att göra. Om t.ex. en brytare för belysningen går sönder så att belysningen inte kan tändas tolkas det som att Energivärden (även kallad energiminister, energiguru etc.) har släckt lyset och det kan generera ”spydiga kommentarer” som energivärden måste tåla och kunna bemöta – helst med humor.
 

Är verksamheten med energivärdar lönsam?

Ja, utan tvekan! Det är dock inte lätt att särskilja hur mycket av företagets totala besparingarna på cirka 4,2 miljoner kr/år som e-värdarna bidragit med men utan deras insatser hade besparingarna varit mycket mindre och det uppenbara energislöseriet skulle ha fortsatt. Det går inte att räkna payoff-tid på allt. Sunt förnuft och ett stort antal genomförda åtgärder är otroligt viktiga.
 

Tankar om framtida förändringar

Kanske annonsera ut e-värdskapet internt inom avdelningen. Då får alla möjlighet att söka. Nu erbjuds möjligheten till den som hörs och syns och som antas vara lämpligast. Mätaravläsningar bör göras i ökad omfattning. Nu görs avläsningar av elmätare en gång per månad. Det kan vara lämpligt att ha möten där samtliga energivärdar deltar. Hittills har möten hållits avdelningsvis. Det finns önskemål från e-värdarna om att möten ordnas där uppnådda resultat presenteras, kommenteras och diskuteras med avdelningspersonalen. Att bara få stapeldiagram på en anslagstavla känns lite torftigt. Energivärdarna bör få energiutbildning och bör även få ökade möjligheter att delta i energiträffar på andra verk, t.ex. teknikträffar inom projektet ENET-Steel. Någon form av uppskattning för deras insatser är berättigad. Utökade möjligheter att mäta och logga många olika parametrar i såväl produktion som hjälpsystem skulle underlätta fortsatta effektiviseringsinsatser.

 

Kontakt: Fagersta Stainless AB

 
Posted on May 15, 2014 and filed under energieffektivisering, Allmänt.