Posts filed under Huvudprocesser

Lägre varmhållningstemperatur i ugn

Före åtgärd

En gasoleldad ugn (DST-ugnen) används för glödgning av trådringar. Ugnen har måtten L= 37m, B = 2,3 m, H = 2,1 m och är utrustad med 38 stycken brännare med en sammanlagd installerad effekt på 11,6 MW. Ugnens drifttempertur är 850-1100 °C.

Ugnen måste varmhållas under produktionsstopp för att isolermaterialet i valv och väggar inte ska utsättas för termiska belastningar och risk för sprickbildningar i materialet. Enligt driftinstruktionen skulle ugnen varmhållas vid 800 °C.
 

Åtgärd

En kritisk granskning av rekommendationen på 800 °C reste frågetecken och beslut togs om att successivt sänka varmhållningstemperaturen för att undersöka om varmhållningstemperaturen kunde sänkas.
 

Resultat

Varmhållningstemperaturen kunde sänkas till 600 °C utan några negativa konsekvenser. Den lägre temperaturen resulterade i att gasolförbrukningen minskade med 1,5 GWh/år vilket motsvarar cirka 0,5 miljoner kr/år.
 

Lönsamhet

Åtgärderna har genomförts av egen personal och utan några investeringar. Lönsamheten är därför mycket hög. Payoff-tiden uppskattas till cirka en halv månad.

 
Utloppsänden på en dusch strax efter DST-ugnen

Utloppsänden på en dusch strax efter DST-ugnen

 
Posted on May 15, 2014 and filed under energieffektivisering, Huvudprocesser.

Sänkning av temperaturen i avfrostningsbad nr 2

Före åtgärd

Avfrostningsbadet används för att ta bort frostbeläggning och snö från rören innan de läggs på lager. Detta för att inte rören/ämnen skall rosta (de som inte är höglegerade) och för att vatten från snö och is inte ska droppa på färdiga lagerlagda rör/ämnen. Temperaturen i badet ska vara inställd på 60 °C men uppmättes till cirka 75 °C. Motivet för denna högre temperatur var att det inte ska ta så lång tid att frosta av rör/ämnena samt att eliminera risken för legionella i badet. Badet slogs på i början av oktober och stängdes av i mitten av april. Ånga tillfördes hela tiden för att kompensera dels för värmeförluster från badet, dels för temperaturfall på cirka 1,5 °C vid doppning av rör/ämnen. Badet saknade dessutom ångfälla och är inkopplad som sista förbrukare i en ångledning så det gick inte att stänga av ångan då frysrisk fanns vintertid.
 

Åtgärd

Badet fylls med kallt vatten på hösten och man låter badet själv inta rumstemperatur 20 °C, som är den nya badtemperaturen. Den befintliga termostatstyrda ångventilen ersattes av en mjuköppnande on/off-ventil, en ångfälla monterades samt en styrenhet till en on/off brytare med timerfunktion inställd på cirka tio minuter. Vid avfrostning av mycket kalla ämnen öppnas ångtillförseln via en knapptryckning av operatören efter att ämnena sänkts ned i badet och stängs när operatören trycker på knappen igen, alternativt stängs automatiskt efter tio minuter.
 

Resultat

Ångförbrukningen för varmhållning av badet eliminerades. Energi, motsvarande den energi som upptas av de kalla ämnena från badet, måste tillföras med ånga för att hålla badtemperaturen konstant.
 

Lönsamhet

Kostnad för att genomföra åtgärden var cirka 55 000 kronor. Energivinsten av åtgärden blir 405 MWh/säsong och payoff-tiden är cirka tre månader.

 
Resultatet av en termografering vid badning av ämnen, före åtgärd

Resultatet av en termografering vid badning av ämnen, före åtgärd

Posted on May 15, 2014 and filed under energieffektivisering, Huvudprocesser.

Minskad tomgångskörning av induktionsvärmare

Lönsam eleffektivisering hos Ruukki Wirsbo Stålrör AB
 

Beskrivning

Vid tillverkningen av stålrören värms rörämnen med diameter 90-120 millimeter och tjocklek 2-6 millimeter från rumstemperatur till cirka 900 °C i en elektrisk induktionsvärmare med märkeffekten 6000 kW. I produktionen uppstår driftstopp, både planerade och oplanerade, av varierande längd. Tidigare har induktionsvärmaren körts på tomgång under driftstoppen. Eleffekten vid tomgång är cirka 700 kW.
 

Åtgärd

Nu har en automatik installerats som gör att induktionsvärmaren stängs av när ett driftstopp varat i mer än fem minuter. När driften påbörjas startar induktionsvärmaren automatiskt.
 

Resultat

Automatiken har medfört att elförbrukningen har minskat med cirka 200 MWh per år vilket medfört en kostnadsminskning på cirka 100 000 - 150 000 kronor per år.
 

Lönsamhet

Payoff-tiden är cirka fyra månader.

 
Induktionsugnen

Induktionsugnen

 
Posted on May 15, 2014 and filed under ugnar, Huvudprocesser.

Minskad varmhållning av bad där trådringar doppas

 

Beskrivning

Hos Fagersta Stainless AB i Fagersta finns bad där trådringar doppas för att skapa rätta förutsättningar för tråddragningen. Ett av baden (vikafil), som har en temperatur på 80 °C, används en gång per vecka under cirka tre timmar. Badet varmhölls tills nästa användning. Behållaren för badet är gjord av oisolerad plåt och har lock. Värmningen sker genom att ånga får kondensera i badet.
 

Åtgärd

Efter användningen stängs nu ångtillförseln och badet får svalna ner till cirka 20 °C vilket tar ungefär 40 timmar. Cirka fyra timmar före nästa användning öppnas ångtillförseln och badet värms till 80 °C.
 

Resultat

Avsvalning och uppvärmning i stället för varmhållning hela tiden har minskat ångtillförseln med 60 MWh. Ångan produceras i el-ångpannor.
 

Lönsamhet

Elenergin värderas till 0,5 kr/kWh vilket gör att besparingen är 30 000 kronor per år. Inga investeringar har gjorts utan endast en analys av driftsättet och nya instruktioner till driftpersonalen. Payoff-tiden blir någon vecka.

 
Vikafilbadet

Vikafilbadet

 
Posted on May 15, 2014 and filed under hjälputrustning, Huvudprocesser.

Ändrat driftsätt i torkugn


Beskrivning 

Hos Fagersta Stainless AB i Fagersta finns en elektriskt värmd torkugn. Ugnen ser ut som en stor låda med lock på. I ugnen finns fläktar för att få ugnsluften att cirkulera. I ugnen torkas och förvärms trådringar före doppning i saltbaden. Vid byte av trådringar i ugnen öppnas locket, torra varma ringar lyfts ut, nya ringar sätts in och locket läggs på igen.
 

Åtgärd

Man har ändrat driftsättet så att en stund innan trådringarna i ugnen ska bytas stängs värmeelementen och fläktar. Locket öppnas, byte av ringar sker och därefter sätts värmeelementen och fläktar på igen.
 

Resultat

Denna enkla förändring av driftsättet har minskat elenergin till värmeelement och fläktar med 48 MWh.
 

Lönsamhet

Elenergin värderas till 0,5 kr/kWh vilket gör att besparingen är 24 000 kronor per år. Inga investeringar har gjorts utan endast en analys av driftsättet och nya instruktioner till driftpersonalen. Payoff-tiden blir någon vecka.

 
Trådringar på väg ner i torkugnen

Trådringar på väg ner i torkugnen

 
Posted on May 15, 2014 and filed under ugnar, Huvudprocesser.

Konvertering från olja och gasol till flytande naturgas

 

Före åtgärd

Uddeholms AB nyttjade år 2011 totalt 8600 kbm olja och 6800 ton gasol för värmebehandling och värmning av produkter i 30-talet ugnar.
 

Åtgärd

Under en treårsperiod, 2011-2013, konverteras olje- och gasolberoendet till flytande naturgas (LNG). I maj 2012 startades den första ugnen och 2014 är alla ugnar konverterade.
 

Resultat

Genom konverteringen kombinerat med andra energieffektiviseringsåtgärder blev energibesparingen 25 GWh. Utsläppet av koldioxid minskas med 25 %. Stoftuppsläpp och svavelutsläpp från ugnarna har upphört helt. Naturgasprojektet har också minskat verksamhetens totala utsläpp av NOx med 50 %, främst beroende på modernisering av ugnar.
 

Lönsamhet

Energieffektiviteten höjs med moderniserade ugnar samtidigt som LNG är mer energieffektivt. Utsläppen av koldioxid minskar vilket minskar köp av utsläppsrätter.
Investeringen har en payoff-tid på fyra år.


Kontakt: Uddeholms AB

 
Posted on May 15, 2014 and filed under energieffektivisering, Huvudprocesser.