El-konvertering av värmebehandlingsugnar

Ovako Hofors 2017

Ovako Hofors 2017

Bakgrund

Efter varmvalsning behöver rören värmebehandlas för att uppnå de egenskaper kunderna efterfrågar. Detta sker i så kallade kontugnar. Rören transporteras batchvis igenom en uppvärmd ugnskropp med en arbetstemperatur runt 900 grader Celsius. Uppvärmningen gjordes innan åtgärd med gasolbrännare. Värmen överfördes till ugnskroppen via stråltuber.

Åtgärd

All infrastruktur för gasol demonterades och el-element installerades i motsvarande stråltuber. Stråltuber inspekterades och byttes vid behov. Ugnen kompletterades med fler tuber för att få en effektivare temperaturprofil. Investeringen inkluderade även ett ställverk för att försörja ugnar och tillhörande kringutrustning.

Resultat

Två av sju ugnar kunde stängas. Åtgärden minskad energiförbrukning med 70 %. Ugnarna hade tidigare svårt att klara miljögränsvärden, men genom konverteringen eliminerades NOx-utsläppen helt.

Varje konvertering kostade runt 8 Mkr. Energikostnaden för drift av ugnarna sänktes med 79 %. Återbetalningstiden hamnade mellan 1-2 år, beroende på produktionstakt.

Kontakt: Ovako

Posted on October 15, 2018 and filed under ugnar, Huvudprocesser.