Minskad tryckluftsförbrukning i stålverksfilter

Bakgrund

Stålverket hade länge varit i behov av ett nytt filter för att rena smältugnens avgaser, men investeringen hade under flera år skjutits på framtiden. Ett nytt filter eller en utbyggnad av takutsugets filter skulle medföra en stor investering. Filtret från 1977 hade fungerat väl, men klarade till slut inte de nya utsläppskraven. Det nya miljötillståndet med skärpta krav och EU:s tuffare gränsvärden för utsläpp blev avgörande för Ovakos investeringsbeslut.

Åtgärd

Företaget Industritextil AB presenterade en tekniklösning för att bygga om stålverksfilter. Metoden hade med framgång använts i liknande applikationer. Rensmetoden i det gamla filtret, där en hel kammare med två filterkassetter backspolades med tryckluft, var mycket ineffektiv. Industritextils föreslagna metod skulle minska tryckluftförbrukningen med minst 40 %, vilket motsvarade en miljon kronor per år. Ett minskat slitage på filterkassetterna skulle också minska underhållskostnaden med 300 - 400 tkr per år. Som en förebyggande åtgärd inkluderas en kontinuerligt arbetande kvicksilveranalysator i beställningen, vilket kan antas bli ett myndighetskrav inom kort, samt en pulvermatare för inblåsning av adsorptionsmedel i gaskanalen. Än så länge behövs inget adsorptionsmedel, men om nivån på kvicksilverutsläpp skärps så finns utrustningen redan på plats.

Resultat

Stoftutsläppen blev mindre än garanterat. Filterkassetterna är i fortsatt god kondition och tryckluftförbrukningen har minskat mer än de 40 % som angavs vid inköp, se figur 2. Minskningen motsvarar 1,8 MSEK per år och en återbetalningstid på ca 4 år. Rökgassystemet från smältugnen klarar efter ombyggnaden både EU:s krav och gränserna i det nya miljötillståndet.

Ovako Hofors 2017

Ovako Hofors 2017

Kontakt: Ovako

Posted on October 15, 2018 and filed under energieffektivisering, Kringutrustning.