Posts tagged #Kylvattensystem

Energieffektivisering i kylvattensystem

Sänkning av kylvattentrycket vintertid
 

Beskrivning

Kylvattnet ut från en stor pumpstation hade ett tryck på 4,5 bar. Stationen var utrustad med sju pumpar med en sammanlagd installerad effekt på 1950 kW. Mätningar och analyser visade att det är möjligt att sänka trycket på kylvattnet under perioder när kylvatten har en temperatur under 10 °C, dvs. under cirka 6 månader per år.
 

Åtgärd 

Börvärdet för trycket ändrades till 3,8 bar vid kylvattentemperaturer under 10 °C och 4,5 bar vid vattentemperaturer över 10 °C.
 

Resultat

Elanvändningen i pumpstationen minskade med 10 % under perioden med sänkt börvärde. Detta medförde minskad elkostnad med 130 000 kronor per år.
 

Lönsamhet

Payoff-tiden var mindre än en månad. Diagrammet nedan visar hur effektbehovet beror av kylvattenflödet. Under mätperioden har olika kombinationer av pumpar körts. Som synes minskar eleffekten med cirka 220 kW vid en trycksänkning från 4,55 till 3,8 bar. Sänkning av kylvattentrycket vintertid.

 
Totala eleffektbehovet för pumpdrift vid olika trycknivåer

Totala eleffektbehovet för pumpdrift vid olika trycknivåer

 
Posted on May 15, 2014 and filed under hjälputrustning, Kringutrustning.

Förändrat driftsätt av kylvattensystem

Beskrivning

För kylning av trådvalsverket, vid Fagersta Stainless AB i Fagersta kördes ett kylvatten med tillhörande reningsanläggning kontinuerligt vid trycket 5,4 bar. I systemet finns två s.k. filterpumpar som är varvtalsreglerade. Den ena körs vid konstant varv och den andra regleras så att trycket i utgående ledning är konstant. Dessutom finns en reservpump. Kylvattenflödets storlek beror av produktionen i verket och varierade mellan 150 m³/h när produktionen stod stilla och 700 m³/h vid full produktion.
 

Åtgärd

Driftsättet i reningsverk och filterpumpar har ändrats så att under alla stopp stängs ena pumpen av och den andra varvas ner så att trycket i systemet minskas till 3,8 bar.
 

Resultat

Denna förändring av driftsättet har minskat elenergin till systemet med 210 MWh.
 

Lönsamhet

Elenergin värderas till 0,5 kr/kWh vilket gör att besparingen är cirka 100 000 kr/år. Inga investeringar har gjorts utan endast en analys av driftsättet och nya driftinstruktioner till driftpersonalen. Payoff-tiden blir någon vecka.

 
Filterpumparna

Filterpumparna

 
Posted on May 15, 2014 and filed under hjälputrustning, Kringutrustning.