Posts tagged #Utsug

Utsug, filtrering och återföring av varm luft tillbaka till valsverket hos Outokumpu Stainless i Degerfors

Beskrivning

I valsverket i Degerfors finns ett förpar och färdigpar 2 och 3. Förparet har sedan tio år utsug och luften går via kassettfilter ut i det fria. Färdigparen saknade dammutsugningsutrustning vilket gjorde att stofthalten i lokalluften var 10-14 mg/m³ med övervägande delen metalloxider från valsningen. Personalen hade tydliga obehag av stoftet i luftvägarnas slemhinnor. Undertrycket i lokalen gjorde att utomhusluft tillfördes okontrollerat. Vintertid var temperaturen i lokalen mycket ojämnt – för varmt på några platser och för kallt på alldeles för många platser.
 

Åtgärd

Färdigparen 2 och 3 försågs under år 2006 med utsugningssystem bestående av huvar, luftkanaler och LJSK Sintercompact kassettfilter. Stoftinnehållet i luften efter filtret är nästan inte mätbar (<0,1 mg/m³) och därför återförs den filtrerade luften tillbaka till lokalen direkt, utan värmeväxling. Vintertid återförs hela luftflödet på 60 000 m³/h. Filtret är placerat i en tillbyggnad med en golvyta på cirka 35 m² och höjden sju meter.
 

Resultat

Stofthalten i lokalen har nu reducerats till 2-3 mg/m³ tack vare att huvarna effektivt fångar stoftet från själva valsningen och att luften som återförs är så ren. Resterande stofthalt i lokalluften beror främst på andra föroreningskällor i produktionen. Arbetsmiljön har blivit avsevärt bättre pga. mindre stoft i luften och högre och jämnare temperatur i lokalen vintertid.
 

Lönsamhet

Det går inte att i kronor värdera en avsevärt bättre arbetsmiljö. Investeringskostnaden begränsas genom att inget värmeåtervinningssystem behöver installeras. Personalen i valsverket och företagsledningen är mycket nöjda med installationen.

 
Utsug vid valspar

Utsug vid valspar

 
Underdel av filtret (under installation)

Underdel av filtret (under installation)

 


Det fortsatta arbetet

Det upplevdes att lokalen blev lite för varm ibland. Då förlängde man återluftröret till valsverket och ledde ett delflöde in till avdelningen bredvid. Den lokalen värms med oljeeldade varmluftspannor som fick lite hjälp.

Just nu håller man på med en liknande installation med ett stoftutsug efter en kallplaningsmaskin där man också tar tillbaka all luftvolym på samma sätt. Man har även vid nybyggnation av ställverk byggt så att spillvärmen från ställverken leds in i produktionslokaler under vintertid, och i ett fall tar man även tillbaka spillvärmen från transformatorer.

 

Kontakt: Outokumpu Stainless AB, Degerfors

 
Posted on May 15, 2014 and filed under Restenergi och värmeåterv, byggnader.

Utsug valsverk

Bakgrund

En utredning visade att utsuget till valsverk 205 var kraftigt överdimensionerat. Den påvisade även brister ur brandsäkerhetssynpunkt.
 

Före åtgärd

Utsuget som installerades 1961 hade tre utsugspunkter i by 91537, med skorsten i by 91605. Skedde ingen filtrering av oljerökgaserna på de 20 000 m³/h som ventilerades ut . Rökgaskanalen gick dessutom från en brandcell till en annan, utan brandspjäll där emellan. Ingen ny luft tillfördes heller by 91537 för att kompensera den utsugna luften.
 

Energibesparingsförslag

 • Stäng av och ta bort det gamla utsuget
 • Ersätt det med ett nytt aggregat med varmluftåtergivning och filterrening som är anpassat till ett valsverk
 • Koppla utsuget vid oljereningen i källaren till samma aggregat
 • Koppla även till smutstanken som idag saknar utsug till samma aggregat
 • Lämna utrymmeskapacitet i det nya aggregatet för att suga cirka 4 000 m³/h i källaren för att inte förvärra miljön i källaren
   

Utförd åtgärd

Ett nytt utsug enligt ovan föreslagna punkter köptes in och monterades i by 91537 (bild 1). En ny rökgaskanal drogs i källaren. Oljeröken filtreras nu och sedan återförs luften till samma lokal igen (bild 2), medan oljan självdräneras från filtren och leds via ett rör till en tank i källaren (bild 4). Utsug vid båda spilltankarna i källaren har också anslutits till filtret (bild 3 & 4).
Den gamla rökgaskanalen som gick genom väggen till by 91605 har pluggats (bild 5).

 
Ett nytt utsug köptes in och monterades

Ett nytt utsug köptes in och monterades

 
Oljeröken filtreras nu och sedan återförs luften till samma lokal igen

Oljeröken filtreras nu och sedan återförs luften till samma lokal igen

 
Oljan självdräneras från filtren och leds via ett rör till en tank i källaren.&nbsp;Utsug vid båda spilltankarna i källaren har också anslutits till filtret

Oljan självdräneras från filtren och leds via ett rör till en tank i källaren. Utsug vid båda spilltankarna i källaren har också anslutits till filtret

 

Efter åtgärd

Idag sugs 4000 m³/ h vid valsverket och 3000 m³/ h ut vid varje tank i källaren. Luften i valslokalen har blivit betydligt bättre efter installation. I källaren har utsugspunkterna placerats i anslutning till tankarna utan att montera anslutningsanordningar för att på så sätt försöka få bättre omrörning på luften i källaren totalt.
 

Eventuella åtgärder

 • Eftersom man nu inte släpper ut luften utanför byggnaden så har man inga utsläpp till atmosfären.
 • Man har inga värmeförluster (förutom sommartid).
 • Brandcellen har åter säkerställts.
   

Eventuella nackdelar   

 • Vid ett fläkthaveri finns ingen back-up för att skicka ut rökgaserna ur lokalen (saknades även tidigare)
   

Sammanfattning

Genom åtgärden har kostnaderna inte bara minskats genom att spara energi, utan synergieffekter i form av bättre arbetsmiljö samt bättre brandskydd har erhållits.
Fastän luften återförs till samma lokal uppstår en värmeförlust. Detta beror på att överskottet inte kan  tas tillvara på under sommartid utan då ventileras värmen ut via takutsuget.

 

Energibesparing kWh               950 454 kWh/år
Energibesparing kr                   475 227 kr/år
Investeringskostnad                 1 000 000 kronor
Payoff-tid                                   25 månader


Kontakt: Sandvik Materials Technology

Posted on May 15, 2014 and filed under energieffektivisering.