Avtappningsförlust vid recirkulation av vatten

Avtappningsförlusten bidrar till vattenförlusterna i kyltorn eftersom detta vatten måste ersättas med spädvatten. Detta bidrar till den totala vattenförbrukningen. Avtappningsförlusterna uppstår eftersom en viss del av det cirkulerande vattnet måste avtappas för att salt- och saltkoncentrationen ej skall bli för stor. Storleken på avtappningsförlusterna ges av diagrammet nedan.

Enligt VVS-handboken är det möjligt att genom lämplig kemikaliebehandling av vattnet öka bland annat kalciumsalternas löslighet så att de förblir lösta ända upp till cirka 100°dH. Således är det möjligt att öka koncentrationen upp till fem gånger vid ett spädvatten som har 20°dH.
Källa: VVS-handboken

 
Posted on May 7, 2014 .