Acetylen (C2H2)

 

Acetylen är ett gasformigt bränsle, vilket exempelvis kan användas vid förbränning när höga temperaturer eftersträvas. För beräkning av rökgasmängd, rökgassammansättning och rökgasentalpi vid förbränning av acetylen med olika luft/syrgaskvoter och rökgastemperaturer.

 
Posted on May 7, 2014 and filed under Acetylen (C2H2).

Avtappningsförlust vid recirkulation av vatten

Avtappningsförlusten bidrar till vattenförlusterna i kyltorn eftersom detta vatten måste ersättas med spädvatten. Detta bidrar till den totala vattenförbrukningen. Avtappningsförlusterna uppstår eftersom en viss del av det cirkulerande vattnet måste avtappas för att salt- och saltkoncentrationen ej skall bli för stor. Storleken på avtappningsförlusterna ges av diagrammet nedan.

Enligt VVS-handboken är det möjligt att genom lämplig kemikaliebehandling av vattnet öka bland annat kalciumsalternas löslighet så att de förblir lösta ända upp till cirka 100°dH. Således är det möjligt att öka koncentrationen upp till fem gånger vid ett spädvatten som har 20°dH.
Källa: VVS-handboken

 
Posted on May 7, 2014 .

Eldningsolja

Här hittar du excelfiler för beräkning av rökgasmängd, rökgassammansättning och rökgasentalpi för förbränning av eldningsolja 1, 3, 4 och 5 vid olika luft/syrgaskvoter och rökgastemperaturer.
 

Eldningsolja 1

 
 
Posted on May 7, 2014 .

Koksugnsgas

 

För beräkning av rökgasmängd, rökgassammansättning och rökgasentalpi för förbränning av koksugnsgas vid olika luft/syrgaskvoter och rökgastemperaturer, se excelfil nedan.

Rökgasberäkningar Koksugnsgas (Koksugnsgas-Bränsledata.xls, 155,50 KB)

Läs gärna mer om energirika processgaser som genereras vid malmbaserade järn- och stålverk (som koksugnsgas) samt om energiförbrukning vid järn- och ståltillverkning på Jernkontorets hemsida

 
Posted on May 7, 2014 .

Masugnsgas

 

För beräkning av rökgasmängd, rökgassammansättning och rökgasentalpi för förbränning av masugnsgas vid olika luft/syrgaskvoter och rökgastemperaturer, se bifogad excelfil.

Rökgasberäkningar - Masugnsgas (Masugnsgas-Bränsledata.xls, 155,50 KB)

Läs gärna mer om energirika processgaser som genereras vid malmbaserade järn- och stålverk (som masugnsgas) samt om energiförbrukning vid järn- och ståltillverkning på Jernkontorets hemsida

 
Posted on May 7, 2014 .

Propan (C3H8)

 

För beräkning av rökgasmängd, rökgassammansättning och rökgasentalpi för förbränning av propan vid olika luft/syrgaskvoter och rökgastemperaturer.

 
Posted on May 7, 2014 .

Satsugnar

Med satsugn, eller batch-ugn som det också kallas, avses en ugn som lastas och avlastas diskontinuerligt. En batch-ugn arbetar i cykler och materialet i ugnen rör sig inte under värmningsprocessen. Detta gör att temperaturen i materialet varierar med tiden, men temperaturen varierar inte med var lasten är placerad i ugnsrummet vid en viss tidpunkt. Vid i och urlastning går ugnen oundvikligen på tomgång. I förhållande till kontinuerliga ugnar är batch-ugnar relativt lätta att konstruera och de är även flexibla. De lämpar sig dessutom för värmning i kontrollerad atmosfär. Batch-ugnar används bland annat för anlöpning, glödgning, normalisering, härdning och uppkolning. . Flera olika typer av batch-ugnar används inom stålindustrin.

Exempel på batch-ugnar som används inom stålindustrin är:
•    Klockugnar
•    Skänkugnar
•    Bogiehärdugn
•    Gropugn

Läs mer om...
hur man ställer upp en energibalans för en ugn här
hur man energieffektiviserar exempelvis en ugn här

 
Posted on May 7, 2014 .

Shomate ekvationen

Shomate ekvationen används för att beräkna värmekapacitet, entalpitet och entropi för ideala gaser i standardtillstånd (1 bars tryck, rena gaser):

C°p = specifik värmekapacitet [J/mol,K]

h°(T) = entalpitet [kJ/mol]

S° = entropi [J/mol,K]

T = absolut temperatur [K]

 

Källa: NIST Webbook of Chemistry

 

 
Posted on May 7, 2014 .

Värmeledningsförmåga och U-värden för olika material

För beräkning av transmissionsförluster från byggnader används värmeledningsförmåga och U-värden för olika material. Exempel på värmeledningsförmåga för olika material hämtat från Swedisol:

Material

λ - värde

Material

λ - värde

Mineralull

0,037

Cellplast

0,037

Trä

0,14

Plywood

0,14

Betong

1,7

Lättbetong

0,12

Gipsskiva

0,25

Spånskiva

0,14

Golvspånskiva

0,18

Träfiberskiva

0,14

Stål

50

Rostfritt stål

17

Puts

1,0

Fasadtegel

0,60

Beräknade U-värden för olika byggnadsdelar ger en bra uppfattning om var åtgärder kan sättas in.

Följande tabell avser rekommenderade tjocklekar på mineralullsisolering beräknade enligt LCC-metoden.

Konstruktion

Klimatzon

Klimatzon

Söder

Norr

mm

Ui

mm

Ui

Yttervägg, lätt fasad eller tegel

300

0,13

350

0,12

Yttervägg, putsad

270

0,14

300

0,13

Vindsbjälklag

500

0,07

650

0,06

Låglutande tak och industritak

240

0,15

260

0,13

Krypgrund

340

0,10

400

0,08

Platta på mark

200

0,16

240

0,14

Platta på mark,
golvvärme

300

0,12

350

0,10