Posts tagged #Energieffektivisering

Energieffektivisering i kylvattenpumpsystem

Beskrivning

Inom PU Wire hos Sandvik Materials Technology (SMT) i Sandviken pumpas industrivatten till betningsanläggning nr 60 och nr 81. Systemet var utformat så att vatten cirkulerade runt i en slinga hela tiden med hjälp av två pumpar. Även när inget vatten användes i betningsanläggningarna pumpades vattnet runt hela tiden i slingan.
 

Åtgärd

Vid en ombyggnad av systemet togs slingan bort och två separata pumpar och rörledningar, för varje betning, installerades. Pumparna körs bara när vatten behövs i betningarna. Styrningen är nu sådan att när vatten förbrukas i en betning sjunker vattentrycket och en signal från en tryckgivare startar en pump utrustad med mjukstartare. När vattenförbrukningen upphör ger en flödesvakt i ledningen en signal som stoppar pumpen.
 

Resultat

Elanvändningen i pumpdriften minskade från 6,4 MWh/vecka till 0,69 MWh/vecka, dvs. med 89 %, vilket minskade elkostnaderna med cirka 100 000 kronor per år.
 

Lönsamhet

Projektet startades för minska effektivisera elanvändningen men under projektets gång inkluderades även åtgärder för att förbättra produktionssäkerheten och arbetsmiljön. Detta gör det omöjligt att beräkna en lönsamhet för enbart ”energidelen”. Utan tvekan är dock projektet mycket lyckat – ur alla aspekter.

 
En av de ursprungliga högtryckspumparna. Till höger, nya pumparna i de separata vattensystemen (Foto: SMT)

En av de ursprungliga högtryckspumparna. Till höger, nya pumparna i de separata vattensystemen
(Foto: SMT)

Posted on May 15, 2014 and filed under hjälputrustning, Kringutrustning.

Energieffektivisering i kylvattensystem

Sänkning av kylvattentrycket vintertid
 

Beskrivning

Kylvattnet ut från en stor pumpstation hade ett tryck på 4,5 bar. Stationen var utrustad med sju pumpar med en sammanlagd installerad effekt på 1950 kW. Mätningar och analyser visade att det är möjligt att sänka trycket på kylvattnet under perioder när kylvatten har en temperatur under 10 °C, dvs. under cirka 6 månader per år.
 

Åtgärd 

Börvärdet för trycket ändrades till 3,8 bar vid kylvattentemperaturer under 10 °C och 4,5 bar vid vattentemperaturer över 10 °C.
 

Resultat

Elanvändningen i pumpstationen minskade med 10 % under perioden med sänkt börvärde. Detta medförde minskad elkostnad med 130 000 kronor per år.
 

Lönsamhet

Payoff-tiden var mindre än en månad. Diagrammet nedan visar hur effektbehovet beror av kylvattenflödet. Under mätperioden har olika kombinationer av pumpar körts. Som synes minskar eleffekten med cirka 220 kW vid en trycksänkning från 4,55 till 3,8 bar. Sänkning av kylvattentrycket vintertid.

 
Totala eleffektbehovet för pumpdrift vid olika trycknivåer

Totala eleffektbehovet för pumpdrift vid olika trycknivåer

 
Posted on May 15, 2014 and filed under hjälputrustning, Kringutrustning.