Energieffektivisering

Det finns många olika sätt att arbeta med energieffektivisering och uppföljning av energianvändning. Här presenteras några övergripande tankar om hur du kan strukturera ditt energieffektiviseringsarbete. 
 

Nödvändiga förutsättningar

Några förutsättningar för en bra inledning vid arbete med effektivisering:

 • Det finns en uttalad önskan eller krav från företags- eller produktionsledningen att minska verksamhetens energikostnader och nå sammanhängande förbättringar av miljöprestanda.
   
 • Det finns resurser i form av egen kompetent personal och/eller pengar avsatta för att anlita externa aktörer.
   
 • Någon person är intresserad och engagerad i energifrågor och är beredd att agera ”projektledare”.
   

Om dessa förutsättningar saknas måste du börja med att övertyga ledningen om att det finns möjligheter till lönsamma effektiviseringsåtgärder även i ditt företag. 
 

Effektivisera med åtgärder som inte kräver investeringar

Inom ett stålföretag finns tusentals energiförbrukande utrustningar. Inled gärna arbetet med energieffektivisering genom att utgå från ett helt system (tryckluftsystemet, kylvattensystemet, hydraulik, kommunvattensystemet, älvvattensystemet etc.). Välj gärna ett system som använder mycket energi och som du tror går att effektivisera. Om du inte har något självklart val kan du välja tryckluftsystemet – där går det garanterat att spara pengar genom lönsamma åtgärder. Tänk på att ta hänsyn till energikostnaderna innan inköp av nya energikrävande utrustning görs.
 

Ta hänsyn till energikostnaderna innan inköp av nya energikrävande utrustningar

Vid arbete med energieffektivisering är det viktigt att tänka på att för ny energikrävande utrustning som pumpar, fläktar, kompressorer, elmotorer så svarar energikostnaden för mer än 90 % av den totala kostnaden för att köpa och driva utrustningen under dess livstid.

Inköpskostnaderna svarar för mindre än 10 % men allt fokus före inköp brukar ligga på inköpskostnaden. Genom att beräkna och ta hänsyn till en utrustnings livscykelkostnad, LCC, går det att göra bra jämförelser av olika komponenter.

 

Börja med att ta reda på grundläggande fakta

Tillvägagångssätten vid arbete med energieffektivisering är olika och något ”rätt sätt” som är gångbart för alla företag finns inte. Det viktiga är att du inleder ditt arbete med att ta reda på grundläggande fakta.

Förslag på inledande aktiviteter:

 • Samla in faktaunderlag som kan innehålla energiinformation. Det kan exempelvis vara energistatistik, ekonomiska redovisningar, produktionsuppföljningar, redan genomförda utredningar med energianknytning etc.
   
 • Sammanställ en helhetsbild, flödesdiagram, som visar vilka energimängder som företaget köper in, vad energimängderna kostar och var energin används inom företaget. Inköpsdata går ofta lätt att samla in men det kan vara svårt att finna uppgifter om var energin används.
   

Börja med en relativt enkel helhetsbild och förfina den sedan successivt. Det finns olika grupper av åtgärder med det är viktigt att snabbt komma igång med åtgärder som leder till konkreta energi- och kostnadsbesparingar.
 

Olika grupper av åtgärder

Arbete med energieffektivisering kan uppnå resultat  genom hundratals olika konkreta åtgärder i stora företag. Dessa åtgärder kan i grova drag delas in i tre typer:

 • Förbättringar av befintliga system och utrustningar utan investeringar. Förbättringar uppnås främst genom att system och utrustningar körs på ett effektivare sätt. Exempelvis att de stängs av när de inte behövs, att reglersystem justeras, att personalen utbildas och kan köra utrustningen på ett modifierat sätt som drar mindre energi. 
   
 • Förbättringar genom måttliga investeringar. Det kan exempelvis handla om att införa ny reglerutrustning, att ineffektiva elmotorer/pumpar/fläktar etc. byts ut, att frekvensomriktare installeras med flera åtgärder.
   
 • Förbättringar genom stora investeringar. I detta fall kan det handla om investeringar för värmeåtervinning från exempelvis avgaser, för moderniseringar av ångcentraler och ångsystem, konvertering av ugnar eller värmesystem till annat energislag, åtgärder i anslutningar till nya produktionslinjer etc.
   

Vid förbättringar genom investering är det viktigt att väva in och tänka på vad de långsiktiga konsekvenserna av olika åtgärder blir.
 

Tänk på de långsiktiga konsekvenserna av olika åtgärder

Energieffektivisering och förändringar som görs inom företaget för att påverka energianvändningen bör genomföras på ett sådant sätt att energianvändningen inom företaget på lång sikt blir så energi- och kostnadseffektiv som möjligt. För att uppnå detta krävs en långsiktig energiplanering.

Nedan kommenteras kort hur olika åtgärdstyper (grupper av åtgärder) påverkar den långsiktiga energiplaneringen. Tänk på att alltid inleda företagets energieffektiviseringsarbete genom att börja med att effektivisera genom de åtgärder som inte kräver investering.

 • Åtgärder av typen 1, förbättring av befintligt system och utrustning utan investeringar, har ingen påverkan på den långsiktiga energianvändningen inom företaget. Åtgärderna kan och bör genomföras så snart som möjligt.
   
 • Åtgärder av typen 2, förbättringar genom måttliga investeringar, analysera hela systemet som berörs av förändringarna. Orsaken är att byte till effektivare komponenter leder till viss energieffektivisering men hänsyn måste även tas till funktionen för hela systemet där komponenterna ingår eftersom det i de allra flesta fall går att uppnå avsevärt större effektiviseringar på så sätt. Åtgärderna har liten påverkan på den långsiktiga energianvändningen inom företaget men en avstämning mot den långsiktiga energiplanen bör göras innan beslut tas om att genomföra åtgärderna.
   
 • Åtgärder av typen 3, förbättringar genom stora åtgärder, har avgörande inverkan på den långsiktiga energianvändningen. Ordentliga analyser av konsekvenserna för energisystem och energikostnader måste göras.
   

Tänk på att produktionsförbättringar ofta innebär stora energieffektiviseringar

Vid arbete med energieffektivisering är det bra att tänka på att intresset för förbättringar inom produktionen i ett företag alltid är stort. En sådan förbättring är exempelvis att öka utbytet, dvs. att mindre skrot faller i produktionen, vilket innebär stora energieffektiviseringar utöver alla de andra besparingar som minskat skrotfall innebär.