Uppföljning av energianvändning

Uppföljning av energianvändning är nödvändig för ett företag som vill arbeta med energieffektivisering. Uppföljning av energianvändningen kan även motiveras av ekonomiska skäl, då det ger möjligheter till kostnadsbesparingar genom att onödig energianvändning kan upptäckas eller förbättringar i system kan genomföras.

Uppföljning av energianvändning i en industri kan vara tidskrävande och fordra ett systematiskt tillvägagångssätt. Uppföljningen kan ske genom en översiktlig uppföljning av en anläggnings energianvändning. En mer detaljerad uppföljning kan vara motiverad om syftet är att identifiera och kvantifiera förbättringsåtgärder. Detta kan göras genom kartläggning och analys av energianvändningen av hela företaget.

För att gå vidare och se till att de identifierade förbättringsåtgärderna kommer att genomföras kan det vara lämpligt att införa energiledningssystem på företaget. Förutom en bättre kontroll på energianvändningen genom kartläggningen ger energiledning en mer medveten planering av energianvändningen, bättre drift och underhållsrutiner och rutiner för inköp och projekteringar.
 

Översiktlig uppföljning av energianvändning

Det går att arbeta på många olika sätt med översiktlig uppföljning av energianvändning och något ”rätt sätt” som är bra för alla företag finns inte. Det finns således ingen färdig kartläggningsmall som passar för alla företag. Ett viktigt första steg är att börja med att ta reda på grundläggande fakta. Förslag på inledande aktiviteter är följande:

  • Samla in faktaunderlag som kan innehålla energiinformation. Det kan exempelvis vara energistatistik, bränsleuppföljning, drifttider, ekonomiska redovisningar, produktionsuppföljningar, redan gjorda utredningar med energianknytning etc.
     
  • Sammanställ en helhetsbild som visar vilka energimängder som företaget köper in, vad dessa kostar och vart energin tar vägen inom företaget. Inköpsdata går ofta lätt att samla in men det kan vara svårt att finna uppgifter om var energin tar vägen.

Börja med att ta fram en relativt enkel helhetsbild, modell, och förfina den sedan successivt. Det är viktigt att snabbt komma igång med åtgärder som leder till konkreta energi- och kostnadsbesparingar.

En detaljerad kartläggning och analys av energianvändningen för hela företaget är naturligtvis önskvärd men kan kräva en stor arbetsinsats. Energimyndigheten har sammanställt en handbok där konkreta råd finns framtagna för att förenkla arbetet med själva kartläggningen. Förslagsvis kan du inleda med att samla sifferuppgifter i en Excel-fil samt beskrivningar och kommentarer etc. i en Word-fil. Att ta fram en checklista kan vara ytterligare ett bra hjälpmedel för dem som har till uppgift att finna lämpliga energieffektiviseringsåtgärder i verksamheten. Exempel på hur en checklista kan utformas redovisas nedan. Checklistan är framtagen av Sandvik.

Checklista för energieffektiviseringsåtgärder
 

Mätmetoder och mätsystem

I många industrier är det nödvändigt att ha kunskap om var i anläggningen energi används samt vilka flöden som finns i de olika systemen. Detta uträttas vanligtvis genom ett systematiskt tillvägagångssätt, uppföljning av energianvändning, och då främst genom kartläggning av anläggningens aktuella energianvändning. För att detta skall vara möjligt krävs tillgång till data i form av energi- och massflöden för respektive enhetsprocess i anläggningen. Energi- och massflöden erhålls genom direkta mätningar i system exempelvis flödesmätningar. Alternativet är att göra beräkningar utifrån uppgifter som erhållits vid tryckmätning och temperaturmätning i systemen.

För att mätningar i industriella system skall vara flexibla krävs det ett systematiskt tillvägagångssätt vid installation och sammanlänkning av mätutrustning. Vid val av mätinstrument bör så få leverantörer som möjligt användas för att få det mer enhetligt och minimera antalet inblandade personer för support. Det bästa sättet för att erhålla relevant information om mätutrustning är genom direktkontakt med leverantörer.