Energiledningssystem

Ett energiledningssystem bidrar till att företag lättare kan kontrollera samt följa upp sin energianvändning och att användningen mer medvetet planeras och struktureras. Genom medveten planering, bättre drift och underhållsrutiner och rutiner för inköp och projekteringar kan företagen minska sin energiförbrukning och därmed sina energikostnader. Företags arbete med energiledningssystem innebär att de konsekvent och ständigt förbättrar sina rutiner och utvärderar åtgärderna för att upptäcka nya förbättringsmöjligheter som kan effektivisera energianvändningen ytterligare. 
 

Hur inför man ett energiledningssystem?

Energimyndigheten föreslår följande process för att införa ett energiledningssystem:

 1. Ta fram en organisation som har ansvar för energiledningssystemet. Organisationen ska ha befogenheter att utföra åtgärder inom systemets olika delar.
   
 2. Anta en företagsspecifik energipolicy som alltså inte är så allmän att den skulle passa vilket företag som helst. Policyn ska ange övergripande riktlinjer för företagets energianvändning och arbete med energiledningssystemet. 
   
 3. Kartlägg energianvändningen, analysera denna och ställ upp rimliga och relevanta mål med hänsyn till kartläggningen och analysen.
   
 4. Ställ upp en handlingsplan som beskriver hur målen ska uppnås rent praktiskt.
   
 5. Se över rutiner för drift, underhåll, inköp och projektering för att ytterligare effektivisera energianvändningen.
   
 6. Utbilda och lyssna på alla medarbetare för att identifiera fler sätt att spara energi. Inför rutiner för hur information kring energi ska spridas i företaget och hur brister i systemet ska upptäckas och justeras.
   

Energiledningssystemet skall vara dokumenterat för att det skall kunna upprätthållas, förbättras och kommuniceras till medarbetare och andra intressenter.

Energimyndigheten har också definierat hur mål bör utformas. Dessa kallas för SMARTa mål:

 • Specifika, de ska beskriva precis vad som ska göras och varför.
   
 • Mätbara, det ska vara möjligt att se när målen är uppnådda och de ska vara enkla att följa upp.
   
 • Accepterade, de ska vara förstådda, meningsfulla och angelägna.
   
 • Realistiska, de ska vara möjliga att uppnå.
   
 • Tidsatta, de ska uppnås inom en viss tid, detta gör också planeringen lättare.
   

Det finns en internationell standard för energiledningssystem, ISO 50001, som enkelt kan integreras med andra standarder för energiledningssystem som exempelvis standarden för miljöledningssystem ISO 14001. Certifikat på att ett företag följer gällande standard fås av certifieringsorgan som ackrediterats av SWEDAC. Det finns också övergångsregler för företag som certifierats enligt tidigare standarder.

Mer information från energimyndigheten.