Belysning, energieffektivisering

Med en genomtänkt strategi  för belysningen, användande av energisnåla armaturer och utnyttjande av närvarodetektorer och annan styrutrustning finns stora möjligheter att spara energi.
 

Åtgärdsförslag för energieffektivare belysning:

 • Anpassa belysningen till behovet.
   
 • Placera armaturerna så att de ger mer ljus på arbetsytor och mindre på avlastningsytor, gångar och förvarningsutrymmen.
   
 • Undvik att placera armaturer där ljuskällor och reflektorer lätt smutsas eller är svåra att rengöra.  
   
 • Utnyttja eventuellt dagsljus. Har lokalen tillgång till dagsljus kan detta i många fall helt eller delvis ersätta den elektriska belysningen under vissa tider.
   
 • När ingen använder lokalen kan belysningen ofta släckas. Billigast är att släcka manuellt, om detta ej fungerar tillfredsställande kan man använda någon typ av närvarostyrd belysning som släcker när ingen vistas i lokalen.
   
 • Välj rätt ljuskälla. Idag finns många ljuskällor som kombinerar bra ljus med högt ljusutbyte och lång livslängd. För belysning av arbetsplatser inomhus är T5-lysrör ett bra val (passar ej i gamla armaturer). För utomhusbruk rekommenderas högtrycksnatrium och metallhalogen.
   
 • Använd elektroniska driftdon (HF-drift) istället för elektromagnetiska don, det sparar mycket energi, stora pengar och är samtidigt skonsamt mot miljön. De ger flimmerfri belysning och ljuskällor som håller längre. Används elektroniska don som kan dimmas sparas ännu mer.
   
 • Välj effektiva armaturer. Blanka reflektorer riktar ljuset och placerar det så att det ger störst nytta.
   
 • Om man målar väggar och tak ljusa behöver man inte installera lika mycket belysning.
   
 • Underhåll belysningen. Anläggningar överdimensioneras för att ge marginal för ljusminskning på grund av ålder och smuts. Med systematiskt underhåll kan överdimensioneringen hållas nere.
   

Styrning av belysning

Begreppet ljusstyrning är vanligtvis menat att beskriva ändring och kontroll av ljus från en armatur. De parametrar som ändras och kontrolleras är:

 • Ljusfördelningen
 • Nivån (belysningsstyrka/luminans)

Styrningen kan genomföras manuellt eller automatiskt, och den kan gälla enskilda armaturer eller grupper av armaturer.

Gammal teknik med energisparmodul
Genom att sänka spänningen i äldre belysningsanläggningar med lysrör och konventionell drosseldrift, kan man minska energianvändningen. Energisparmodulen fungerar så att den först tar upp spänningen till 100 %, utan effektreduktion under cirka 10 minuter. Därefter reduceras spänningen/effekten med cirka 25 %. Det innebär att i en anläggning med kort ojämn drift, t.ex. ett garage eller trapphus kommer ingen energi att sparas med denna metod. Däremot fungerar det bättre i större anläggningar som inte närvarostyrs och som har långa drifttider. I industrin där man arbetar i skift och därmed har långa brinntider, kan man sänka energikostnaderna utan att byta väl fungerande armaturer. Vid nyinstallation i samband med renovering eller nybyggnation är det ytterst tveksamt att installera tekniken med energisparmoduler.

Närvarostyrning
Närvarodetektorer registrerar värmestrålningen från personers rörelse inom bevakningsområdet. Det bevakade området belyses endast då någon är på plats. Denna typ av styrning passar bäst i lokaler med kort, ojämn närvaro t.ex. i omklädningsrum, garage och trapphus.

Dynamisk belysning med dimbara HF-don
Med dynamisk belysning kan man minska energianvändningen i belysningsanläggningar upp till 90 %. Metoden bygger på dimbara lysrörsarmaturer, närvarostyrning och alternativa belysningsnivåer. Det är en teknik för energieffektivare ljus i lokaler med många korta besök – t.ex. trapphus, garage, korridorer, lagerlokaler, omklädningsrum med mera. När man går in i en lokal med dynamisk belysning ser en eller flera detektorer till att ljuset tänds upp till den nivå som en maxpotentiometer är inställd på, t.ex. 80 %. Där ligger det sedan kvar tills detektorerna registrerar att närvaron har upphört. Då sänks belysningen omedelbart till den grundnivå som nivågivarens minipotentiometer är inställd på, vanligtvis cirka 1-3 %. Förutom en eliminering av allt onödigt ljus innebär detta också att man sänker temperaturen på driftdonen i armaturerna och slipper ”kallstarter” av lysrören. Registreras det sedan inte någon närvaro i lokalen under en längre period släcks belysningen ner till noll. Med den här metoden minskas slitaget på driftdonen och lysrören.

Konstantljusnivå
Med hjälp av en sensor regleras nivån på belysningen efter infallande dagsljus. En ökning av dagsljuset reglerar ner den artificiella belysningen vilket spar energi.