Energideklaration för byggnader

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda har implementerats i svensk lagstiftning genom SFS 2006:985 ”Lag om energideklaration för byggnader”, SFS 2006:1592 ”Förordning om energideklaration i byggnader” samt ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader”, BFS 2007:4 och 2007:14. På Boverkets hemsida finns ytterligare information.

Energideklarationen utförs av ett företag som ackrediterats för uppgiften av Swedac och som har en certifierad energiexpert enligt ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert” BFS 2007:5

Förteckning över företag som kan utföra energideklarationer framgår av Swedacs hemsida.
 

Följande byggnader omfattas:

 • Nya byggnader. Skall deklareras senast 2 år efter att byggnaden tagits i bruk, dock inte senare än 2 år efter att ett slutbevis utfärdats
   
 • Befintliga byggnader
   
 • Om byggnaden är indelad som specialbyggnad och har en total användbar golvyta vilken är större än 1000 m²
   
 • Om byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt (hyres- och bostadsrättshus)
   
 • En- och tvåfamiljsbostäder behöver energideklareras först vid försäljning
   
 • Om det i en byggnad finns ett luftkonditioneringssystem med en effekt som är högre än 12 kW, som huvudsakligen drivs med elektricitet skall det i en energideklaration anges uppgifter om systemets energieffektivitet och systemets storlek i förhållande till behovet av kyla i byggnaden. Om en effektivare energianvändning kan uppnås i det befintliga systemet, om systemet kan ersättas med ett mer effektivt system eller om en mer effektiv metod att kyla byggnaden finns bör detta alternativ väljas

Specialbyggnad definieras i 2 kap. 2 § i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

 • Typer av byggnader som är undantagna från skyldigheten att energideklareras (t.ex. industrianläggningar och verkstäder)
   
 • Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas i högst 2 år

Undantagen gäller dock ej byggnader som har ett luftkonditioneringsaggregat med en effekt som är högre än 12 kW vilken i huvudsak drivs med elektricitet samt byggnader eller del av byggnad som upplåts med nyttjanderätt.