Vattenförbrukning

Inom industrin används stora mängder vatten till både processer och till allmän vattenförbrukning och ofta är det svårt att utan direkta undersökningar få ett begrepp om aktuella och framtida vattenbehov. Enligt VVS-handboken kan man för ett normalt industriområde med blandad industriell verksamhet räkna med en spillvattenavrinning på mellan 1 och 3 liter per sekund. De riktvärden som rekommenderas om man inte genom direkta undersökningar kan få begrepp om den framtida vattenförbrukningen inom ett industriområde är det av följande värden som ger högst förbrukning: 225 liter per arbetsdag (8 timmar) och anställd, eller 2 liter/(s · ha) (medelförbrukning) och 3 liter/(s · ha) (maxförbrukning). För vissa processer i gruv- och stålindustrin krävs betydligt större vattenflöden. Överslagsvärden för energiförbrukningen i några industriella processer finns att tillgå.

För teoretisk framtagning av den mängd kommunvatten som används inom ett verk är det av intresse att försöka specificera var användandet sker. Ofta används den teoretiskt framtagna användningen som en jämförelse för att avgöra de besparingar i kommunvattensystemet som eventuellt kan göras.

WC: Vid spolning i en toalett används upp till 8 liter vid varje spolning, eller 2-4 liter vatten med en snålspolande toalett.

Dusch: En dusch med normalt flöde drar 0,2 liter per sekund. En dusch på 5 minuter motsvarar alltså i snitt 60 liter varmvatten.