Ventilation

Ventilationssystemet har till uppgift att föra bort de partiklar och gaser som tillförs luften i lokalerna. Detta är nödvändigt för att undvika problem med fukt, minska koncentrationen av föroreningar, föra bort överskottsvärme och för att bidra till ett behagligt inneklimat. Dess förmåga att föra bort föroreningar bestäms främst av luftflödet, det vill säga luftväxlingens storlek. Dock har även ventilationssystemets utformning och luftföring en inverkan på lokalens luftkvalitet.

Det finns flera olika typer av ventilationssystem. I ventilationssystem med självdrag, så kallad S-ventilation, baserar sig systemet på så kallad skorstensverkan. I frånluftssystem, så kallad F-system, finns fläktar som suger ut frånluften från byggnaden och i balanserade ventilationssystem, så kallad FT-system, finns fläktar som styr såväl till- som frånluft. Det finns också FT-system som är försedda med värmeväxlare. Dessa system kallas FTX-system.

I industrilokaler krävs ofta större luftflöden än vad som är möjligt att åstadkomma med hjälp av frånluftssystem. Ofta krävs ett ventilationssystem som kan ta bort överskottsvärmen, vilket innebär tämligen höga luftflöden. Således krävs ett betydligt mer avancerat tilluftsaggregat än vad som är vanligt i bostadshus. I lokaler finns det ofta även behov av kylning och fuktning alternativt avfuktning av luften. I de fall man behöver behandla till- eller frånluften gör man det i ett luftbehandlingssystem.

Ett ventilationssystem kräver regelbunden drift och skötsel för att fungera som avsett och genom att regelbundet inventera ventilationssystemet kan man göra stora energibesparingar. Det är också viktigt att kartlägga eventuella energieffektiviseringspotentialer.
 

Ventilation genom självdrag

Ett ventilationssystem med självdrag baseras på de termiska stigkrafterna. Luft tillströmmar byggnaden genom luftdon eller otätheter i väggarna. När luften i byggnaden värms av byggnadens värmesystem blir den lättare och stiger uppåt. I taket sitter frånluftdon som är anslutna till kanaler som för luften ut ur byggnaden. Ett frånluftssystem fungerar betydligt bättre under de kallare delarna av året då temperaturskillnaden mellan luften inomhus och utomhus är större. Ett ventilationssystem baserat på självdrag går inte att kontrollera och flödena kan därför ofta variera. I ett S-system finns det heller inga möjligheter att återvinna värme ur frånluften, vilket kan leda till höga värmeförluster. S-ventilation är mycket ovanligt inom industrin.
 

Frånluftsventilation

I mekaniska frånluftsystem drivs luften ut ur byggnaden med hjälp av fläktar. Således är detta system mindre beroende av utomhusklimatet än ett S-system. Då fläkten suger ut luften uppstår ett undertryck i byggnaden och tilluft sugs då in genom ventiler och otätheter i byggnaden. Även om man i ett system med frånluftsfläkt kan reglera mängden frånluft, är det omöjligt att kontrollera tilluftsflödet. Således uppstår det ofta drag.

Det är möjligt att återvinna värmen i frånluften via en frånluftsvärmepump. Genom att överföra värme från frånluften till exempelvis tappvarmvattensystemet kan byggnadens totala energibehov minskas.
 

Från- och tilluftsventilation

I FT-system styrs både till- och frånluften med hjälp av fläktar. Detta system har flera fördelar jämfört med S-system och F-system. Genom att kunna kontrollera tilluftsflödet minskar problem med drag. Denna typ av system bereder också möjligheten för att rena, befukta och förvärma tilluften innan den tillförs byggnaden. En annan fördel är att luften kan tillföras varsomhelst i byggnaden och inte enbart i anslutning till yttervägg.

Genom att installera en värmeväxlare till FT-systemet kan värme från frånluften överföras till tilluften. Denna typ av ventilationssystem kallas FTX-system.
 

FTX-ventilation

Ett FTX-system för ventilation är ett system där från- och tilluftsventilation kompletterats med en värmeväxlare. Genom att förse ett FT-system med värmeväxlare kan värme överföras från frånluften till tilluften.
 

Luftbehandlingssystem

I de fall då den luft som förs in eller ut ur lokalen behöver behandlas görs det i ett luftbehandlingssystem. Detta luftbehandlingssystem dimensioneras specifikt efter anläggningens allmänna ventilationsbehov, värme- eller kylbehov och behov att till- eller bortföra fukt. Luftbehandlingssystemet kan således påverka lufttemperaturen och luftens fuktighet, lufthastigheten och luftkvaliteten.

Det finns en rad olika luftbehandlingssystem som är mer eller mindre avancerade och dess egenskaper skiljer sig åt väsentligt. Ett vanligt luftbehandlingsaggregat som finns i både bostadshus, kontorslokaler och verkstadslokaler består av ett uteluftsspjäll, ett luftfilter, en värmeåtervinnare, ett värmebatteri, en tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt. Komponenterna i aggregatet är inbyggda i ett gemensamt isolerat hölje.
 

Luftflöde och luftomsättning

Luftflödet, det vill säga luftväxlingens storlek, påverkar både lokalens luftkvalitet och ventilationssystemets utformning. För ventilation av kontorslokaler och bostäder kan det ofta vara lämpligt att ange det specifika luftflödet, det vill säga luftflöde i m³/sekund per m³ rumsvolym. Detta specifika luftflöde benämns luftomsättning. Luftomsättningen uttrycks som luftomsättningar per timme (oms/h) och har enheten 1/h.

Lämpliga luftflöden per kvadratmeter golvyta inom stålverk enligt VVS-handboken:

  • Sintringsverk       20 - 30 l/s
  • Smältverk           40 - 60 l/s
  • Järnsvampverk    30 l/s