Normalårskorrigering

Normalårskorrigering av energianvändningsdata syftar till att skapa möjligheter att jämföra energianvändningen mellan olika perioder oberoende av den aktuella utomhustemperaturen. I mer sofistikerade modeller kan man också ta hänsyn till vind och solinstrålning.

Normalårskorrigering är naturligtvis endast tillämpbart för korrigering av lokaluppvärmningsdata, men kan också användas för beräkning av kostnadsbesparingar vid användning av restvärme för uppvärmning till exempel vid uppställning av varaktighetsdiagram.

De två vanligaste metoderna för normalårskorrigering är graddagsmetoden och energiindexmetoden.