Energieffektiviserande åtgärder i ventilationsanläggningar

Inom industrin kräver luftbehandlingen den största delen av tillsatsenergi, ibland upp till 60 % i produktionslokaler. Således finns det ofta en stor potential till energieffektivisering.

Ett ventilationssystem kräver regelbunden drift och skötsel för att fungera som avsett och genom att regelbundet inventera ventilationssystemet kan det energibehovet minska.

I ett första steg för att energieffektivisera ventilationssystemet bör det verkliga ventilationsbehovet kartläggas. Ofta är det då möjligt att minska ventilationen under timmar då behoven inte är så stora eller då luftomsättningen är större än vad som krävs enligt normer och anvisningar. Åtgärder som ämnar minska luftflödena leder som regel till en betydande energieffektivisering. Detta eftersom en minskning av luftflödet i teorin ger motsvarande minskning av elanvändningen i kubik. Förutom att elbehovet för drift av fläktar minskar sparas även värme.

I ett andra steg kan det vara lämpligt att se över hur det befintliga ventilationssystemet kan förbättras. Exempelvis kan det vara befogat att installera punktutsug i särskilt utsatta delar av lokalen för att därigenom kunna minska allmänventilationen. Även detta kan bidra till minskat luftflöde. För att kunna behålla de luftflöden som ventilationssystemet en gång dimensionerades för krävs det bra underhåll. Först och främst ska filter kontinuerligt bytas och kanalerna rengöras. Intervallet mellan underhållningsåtgärderna beror på verksamheten i lokalen.

Efter att ha sett över ventilationsbehovet och det befintliga ventilationssystemet bör man se över möjligheten att installera värmeåtervinning.

Genom att anpassa ventilationssystemet till de aktuella behoven kan energibehovet minskas. Det finns också ett antal energieffektiviseringsåtgärder som kan genomföras för att uppnå ytterligare besparingar.
 

Checklista för energieffektiviseringsåtgärder i ventilationssystemet

Energisparåtgärder i ventilationssystemet som erfarenhetsmässigt har visat sig medföra stora energibesparingar:

 • Minska ventilationsförlusterna - Tre metoder: genom värmeåtervinning, genom minskning av uteluftflödet eller genom en sänkning av tilluftstemperaturen. 
   
 • Värmeåtervinning kräver omfattande analyser, projektering, upphandling och montering.
   
 • Minska uteluftflödet - Speciellt under den kalla årstiden. Stryp spjället, ändra fläktarnas varvtal, installera punktutsug och frånluftsanslutna inkapslingar av värmeavgivande utrustning.
   
 • Anpassa drifttiderna genom tidsstyrning.
   
 • Undvik befuktning av tilluften.
   
 • Använd återluftning där det är möjligt. 
   
 • Anpassa luftens temperatur och styrning så att lägsta möjliga konstanta inblåsningstemperatur kan utnyttjas. 
   

Värmeåtervinning

Mellan 20 och 40 % av en byggnads uppvärmningsbehov går åt till att värma upp ventilationsluften. För att tillgodogöra sig den värme som lämnar byggnaden genom frånluften används olika typer av värmeåtervinning. Detta är möjligt i alla ventilationssystem med en frånluftsfläkt.

En variant är att använda sig av värmeväxlare. Detta används i så kallade FTX-system. I värmeväxlaren överförs värme från frånluften till tilluften. Det finns flera olika typer av värmeväxlare, exempelvis plattvärmeväxlare, batterievärmeväxlare, och roterande värmeväxlare. Beroende på vilken typ av värmeväxlare som används kan mellan 50 och 75 % av värmen återvinnas.

Det är även möjligt att återvinna värme via en frånluftsvärmepump. Med hjälp av en värmepump kan cirka 50 % av värmen i frånluften återvinnas.