Nyckeltal för bedömning av en byggnads energistatus

Ett lämpligt nyckeltal för bedömning av energistatus hos en byggnad bildas av byggnadens energianvändning (kWh/år)/Atemp.

Atemp är den golvarea i temperaturreglerade utrymmen som är avsedd att värmas till mer än 10 °C och som är begränsad av klimatskärmens insida. Till energianvändningen hänförs energi för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer så kallad fastighets-el. Däremot skall ingen verksamhets-el eller annan verksamhetsenergi medräknas.

Några exempel på nyckeltal E (referensvärden) från Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader (BFS 2007:4) och ändring (BFS 2007:14):
 

 

Kategori

Euppv+vv kWh/m2

EfastighetselkWh/m2

Summa

Intervall %

Hotell

140

40

180

+/- 10

Restaurant

140

40

180

+/- 10

Kontor

105

35

140

+/- 20

Butik, lager livsm

125

125

250

+/- 10

Butik, lager övr handel

115

85

200

+/- 10

Köpcentrum

115

85

200

+/- 10

Vård, dygnet runt

150

35

185

+/- 10

Vård, dagtid

125

25

150

+/- 20

Skola

130

20

150

+/- 20

Idrottsanläggn

90

15

105

+/- 20

Teater, konsert

120

50

170

+/- 20

m2 avser Atemp och tidsperiod 1 år. Ref värdet avser Eskilstuna

Mer information finns i BFS 2007:4 och BFS 2007:14 Boverkets allmänna råd om energideklaration för byggnader, se länk ovan tabellen.

För rena kontorslokaler ger tabellen ovan användbara riktvärden men för processlokaler, laboratorier et cetera, måste man sätta upp andra erfarenhetsmässiga riktvärden.