Uppföljning av energianvändningen för lokaluppvärmning

Uppföljning av energiförbrukningen för lokaluppvärmning kan göras enligt följande arbetsmetod:

1. Vid en bestämd tidpunkt varje vecka skall energimätaren för den aktuella lokalen läsas av. Därigenom kan energiförbrukningen för den gångna veckan beräknas.

2. Beräkna medeltemperaturen utomhus under motsvarande period. Information om detta kan fås från SMHI

3. Markera punktens läge i följande diagram.

 

4. Genom att markera förbrukningen under flera veckor erhålls så många punkter så att en linje kan ritas, vilket genererar en ekvation som representerar den så kallade normalförbrukningen.

5. När linjen med normalförbrukning är uppritad kan man i diagrammet avläsa hur följande veckoförbrukningar ligger i förhållande till normalförbrukningen och besparingens storlek kan fastställas.

 

Erfarenheter från uppföljningar av energiförbrukningen har visat på följande:

 • Det är ofta till fördel att redovisa i diagramform, eftersom diagram är lätta att läsa och ger en god överblick.
   
 • Det är helt nödvändigt att tänka igenom vilka faktorer som kraftigast påverkar förbrukningen av det medium som skall följas. Diagram över förbrukningen ritas som en funktion av dessa faktorer. 
   
 • Bra redovisning är inte liktydigt med omfattande redovisning. Det kan många gånger vara lämpligt att endast redovisa så pass mycket så att man kan avgöra om det finns skäl att närmare undersöka förbrukningen. 
   
 • Redovisa energiförbrukningen i energienheter och inte enbart i kronor. Detta är viktigt för att kunna avgöra om det är energiförbrukningen som ändrats eller om det är priset per energienhet. 
   
 • Följ upp förbrukningen ofta.