Drift och underhåll av en ventilationsanläggning

Ett ventilationssystem kräver ett regelbundet underhåll för att fungera på det sätt som ursprungligen var avsett. Drifttider och temperatur skall frekvent kontrolleras och med ett visst intervall skall även en mer grundläggande inventering göras. Om ett ventilationssystem underhålls på regelbunden basis minskar anläggningens energibehov och inneklimatet förbättras.

 • För att inte högsta tillåtna tryckfall skall överskridas måste filterstatusen kontrolleras. Normalt brukar filtren bytas vid luftflödesminskningar på mellan 15 och 20 %.
   
 • Med vissa intervall måste delar av luftbehandlingsaggregaten, så som exempelvis värme- och kylbatterier, rengöras från beläggningar. Även gallren vid luftintag måste regelbundet göras rent.
   
 • Kontrollera och håll alla kilrep lagom spända.
   
 • Kontrollera alla frysskydd innan eldningssäsongen börjar.
   
 • Kontrollera styr- och reglerutrustning cirka en gång per år.
   
 • Smörj spjällbladens axeltappar så att de går lätt och kontrollera dess tätande funktion.
   
 • Smörj lager och dylikt enligt tillverkarnas anvisningar.
   
 • Smörj spindlar i motorventiler någon gång per år så att de löper lätt och inte kärvar. Kolla smörjinstruktionerna. 
   
 • Rengör ytterväggsgaller, fläktar och aggregat någon gång per år. 
   
 • Som regel finns det skötselinstruktioner för varje aggregat och komponent i en anläggning. Läs igenom dessa och följ dess instruktioner. 
   
 • Kontrollera med jämna mellanrum tryck och temperatur på de instrument som finns i anläggningen och dokumentera dessa i en driftjournal.
   
 • Rengör regelbundet till- och frånluftdon.
   
 • Håll apparater och komponenter rena. 
   
 • Finns det brandspjäll i lokalen skall dessa vara märkta och rengöras vid behov. Kontrollera att spjällen har rätt läge under normal drift respektive vid stoppat läge.