Drift och underhåll av elmotorer

Drift och underhåll av utrustning i en anläggning är mycket viktigt för att den ingående processen skall fungera optimalt. Det huvudsakliga syftet med att kontrollera driften av en motor är att onödiga produktionsstopp skall utebli, att säkerhet, kapacitet och kvalitet för utrustningen skall kunna upprätthållas samt att sträva mot minskad energianvändning och därmed begränsa negativ påverkan på miljö.

Underhåll av en elmotor är viktig för att erhålla en lång livslängd och en bättre verkningsgrad. I förlängningen leder ett bra underhållsarbete till att hela anläggningen fungerar på ett mer optimalt sätt både med avseende på ökad kapacitet och mindre miljöpåverkan. 
 

Rekommendationer vid drift av befintliga och nya anläggningar

Följande bör kontrolleras vid drift av befintliga elmotorer:

 • Lager och andra rörliga delar i motorn bör smörjas på rätt sätt.
   
 • Den miljö som elmotorn finns i bör vara kontrollerad med avseende på temperatur och omgivande damm.
   
 • En elmotor som inte används bör ställas av och startas upp vid behov.
   

Följande bör kontrolleras vid drift av nya anläggningar:

 • Viktigt att kontrollera att strömåtgången i elmotorn inte har förändrats eftersom det kan tyda på att friktionen i motorn är högre än initialt.
   
 • Vibrationsövervakning bör genomföras på större maskiner.
   
 • Fel vid installation och uppriktning av elmotorer kan generera problem med kopplingar.
   

Besiktning av elmotorer

Besiktning av en elmotor är inte ett krav som regleras utifrån någon lag utan snarare utifrån det kontrakt som är gällande. Många företag väljer ändå att kontrollerar de elmotor som finns i anläggningen som en förebyggande åtgärd.

Vanligtvis kan insatserna delas upp i tre olika nivåer:

 • Okulärbesiktning
 • Kontroll av elmotorn i drift
 • Kontroll av elmotorn ej i drift

Vid en okulärbesiktning ligger arbetet i att en person tittar och lyssnar på motorn. Ett tränat öra hör ofta om en motor inte går som den skall och eventuellt kan åtgärder göras redan i det här skedet. Vidare kan motorn kontrolleras då den är i drift genom att ett antal parametrar mäts och analyseras. Exempelvis strömåtgång, faslikhet mellan strömmar, effektåtgång samt vibrationer.  

Kontroll av motorer som ej är i drift är inte vanligt eftersom det kräver att motorn stängs av. Detta kan medföra problem eftersom motorn utgör en komponent i ett helt system, vilket kan medföra att hela systemet blir stillastående. Om det finns ett behov att genomföra denna typ av kontroll görs detta vid revision av anläggningen.
 

Framtagning av motoreffekt hos elmotorer

För att fastställa om den motorstorlek som används i ett system är anpassad till det faktiska behovet är det nödvändigt att kontrollera objektets driveffektbehov. Detta kan göras via analys av pumpar alternativt fläktar i systemet och för båda dessa är tillvägagångssättet liknande. Driftspunkten för elmotorn kan bestämmas genom att tryckuppsättning över objektet analyseras och används i objektets kapacitetskurva. Det framtagna driveffektbehovet kan därefter jämföras med den befintliga anläggningens effekt för att fastställa om det är rätt storlek på elmotorn som används.

För att bestämma den befintliga elmotorns effekt används två olika ekvationer beroende på om det är en trefas- eller en enfasmotor som undersöks. De variabler som är nödvändiga i de två ekvationerna plockas fram genom mätningar.