Drift och underhåll av pumpar

För att undvika oplanerade stillestånd är det viktigt att underhållet sker kontinuerligt och efter ett väl utarbetat schema. Eftersom varje pumpsystem arbetar efter sina egna specifika förutsättningar måste driften och underhållet anpassas till dessa.

De underhållsmoment som vanligtvis ingår är:

 • Smörjning och utbyte av lager
 • Utbyte och underhåll av tätningar och packningar
 • Utbyte av impeller
 • Korrigeringar av pump och motor
 • Reparation eller byte av motor

Den mest kostsamma konsekvensen av bristande underhåll är de stilleståndskostnader som kan uppstå om något händer med pumpen. Det är ofta föranlett av att någon komponent i systemet har eroderar, korroderat eller att det har uppstått läckor i tätningar och ventiler.

Vanliga problem:

 • Läckage - uppträder i första hand vid övergångar om det inte finns korrosion eller erosion.
   
 • Problem med ventiler - ofta uppstår läckor eller utmattningsskador i ventiler och ventilerna kräver ofta kontinuerligt underhåll
   
 • Kavitation - kan leda till erosion av pumpens komponenter
   
 • Problem med tätningar och lager
   

Tätning

Tätningen i pumpar är en av de viktigaste och mest kritiska komponenterna och ofta är tätningshaverier orsaken till pumpreparation. Det är flera faktorer som avgör valet av tätning, bland annat vätskans viskositet, smörjegenskaper, temperatur, miljöpåverkan, och ångbildningstryck, samt partiklar i vätskan, pumpanläggningens drifttider, trycket vi tätningen, varvtal och krav på hygien. Valet av tätning bör göras som en del av valet av pump.

Vanligaste typerna av tätning:

 • Mekaniska plantätningar
 • Packboxtätning
 • Läpptätning
 • O-ringstätning
   

Mekaniska plantätningar

Det finns tre olika sorters mekaniska tätningar; enkla mekaniska tätningar, enkla lågtrycksspolade tätningar och dubbla högtrycksspolade tätningar. Gemensamt för dessa är att de består av en roterande samt en stationär tätningsyta. Tätningens material anpassas efter pumpanläggningens tätningar.

 
Material Applikation
Kol/keramik och Kol/stål Måttlig temperatur och icke slitande vätskor
Kol/kiselkarbid Hög temperatur, slitande vätskor, hög viskositet. Denna kombination
har lägst friktion
Kiselkarbid/kiselkarbid Hög temperatur och slitande vätskor. Kiselkarbiden har god
kemikalie- och temperaturbeständighet och är ett mycket hårt material.
 

För att en mekanisk tätning skall fungera måste den vara rätt monterad och tätningsytorna måste vara helt plana.

Vanliga orsaker till slitage av tätningen:

 • Axelnedböjning
 • Vibrationer och obalanser
 • Feluppriktade kopplingar
 • Tryckstötar
 • Rörspänningar
 • Tryck- eller temperaturvariationer
 • Kavitation
 • Torrkörning
 • Bristande smörjning
 • Slitande partiklar
   

Packboxtätning

Packboxtätningen används i pumpanläggningar som används för icke-slitande vätskor. En packboxtätning består av ett packboxutrymme, där impregnerade och formbara flätor läggs runt axeln. Dessa flätor trycks ihop med hjälp av ett gland som spänns. Genom att spänna glanden tillräckligt hårt uppstår en spalt genom vilken vätska kan tränga igenom och smörja eller kyla axeln. Om glanden spänns för hårt pressas flätorna för tätt mot axeln, vilket kan leda till friktionsvärme som kan skada både flätorna och axeln.
 

Läpptätning och O-ringstätning

Läpptätningar av gummi används främst som lagertätning eller som yttre tätning i lågtrycksspolande applikationer.

O-ringstätning är billig och enkel att byta, men kan endast användas vid låga tryck, låga varvtal och rena vätskor. Därför används den främst i installationer som kräver daglig demontering och manuell rengöring av både pump och tätning. Till skillnad mot mekanisk tätning är risker för skador vid hantering mycket liten.