Överordnad modellstyrning

Överordnad modellstyrning är ett brett begrepp som kan innefatta många olika saker, från både förhållandevis enkla styrningar till mycket avancerade. Engelska uttryck som ofta används är Model Predictive Control (MPC) eller Model Based Predictive Control (MBPC).

Genom att göra en matematisk modell av verkligheten försöker man prediktera regleringreppen. Modellen kan i sin enklaste form vara en multiplikation och/eller addition av en konstant. Men det kan också vara en modell av hög ordning med många insignaler som hela tiden anpassar sig efter ändrade förhållanden.

Överordnad modellstyrning har under en längre tid haft en viktig roll inom kemisk och petrokemisk industri, men betydelsen ökar inom järn, papper och massa och så vidare.

I vissa styrsystem finns MPC implementerat eller som ett tillval. Normalt ska användaren bara behöva ange vilka variabler som ska manipuleras och styras. Systemet ska sedan identifiera avancerad processdynamik och processer som påverkar varandra och skapa modeller för dessa som sedan används för att prediktera regleringreppen.