Temperaturreglering av överhettad ånga

För att ångans energiinnehåll ska vara konstant ska tryck och temperatur vara konstanta. Vid temperaturreglering utgår man alltid från ånga med för hög temperatur som kyls ner till önskad temperatur.

Detta kan ske på två sätt:

  1. En del av ångan återförs genom en slinga i domen där den kyls. En shuntventil styr återföringsflödet så att ångan får rätt temperatur. Shuntventilen styrs av en PI-regulator som mäter ångtemperaturen med termoelement. Vanligen används två eller flera termoelement ur säkerhetssynpunkt.
     
  2. Matarvatten sprutas in i ångledningen och kyler på så sätt ångan när vattnet förångas och blandas in. Speciella insprutningsventiler med dysor för finfördelning av vattnet används. Även här används flera termoelement för mätning av ångtemperaturen. Avståndet mellan insprutningen och mätpunkten måste beräknas med avseende på ångans hastighet så att insprutningens kyleffekt har hunnit stabiliserats. Vanligen används en regulator med PI-funktion.
     

Metod två är vanligast. Oftast används termoelement typ K.