Oljesystem

Olja brukas i en rad olika processer i stålindustrin exempelvis vid generering av värme för smältning av skrot i ljusbågsugnen och vid värmebearbetning. Oljesystemet är ett av stålindustrins mediasystem för transport av energi. I stålindustrin används idag alla typer av olja men på grund av det höga oljepriset används tyngre oljor i allt högre utsträckning. Med tyngre oljor avses eldningsolja 3-6 som har en högre densitet än eldningsolja 1-2. Energiinnehållet i oljan beror på vilken typ mellan 1-6 som används.

Tyngre oljor har högre densitet och därmed även högre viskositet. Detta medför att oljan måste värmas vid transport i systemet men också vid lagring. Att oljan är uppvärmd medför att det pumparbete som krävs är mindre än vid nyttjande av ouppvärmd olja men i gengäld ökar värmeförlusterna. Förluster och läckage i oljesystem kan förekomma i vissa delar av anläggningen men i många situationer kan energibesparingar i oljesystem göras genom enkla åtgärder.
 

Förluster och läckage i oljesystem

I ett oljesystem förekommer främst energiförluster men även läckage och då främst i rörledningar och dess kringutrustning. Isoleringar i anslutning till rörledningar kan vara skadade eller i vissa fall för tunna för att vara tillräckliga. Om rörisoleringar i en stålindustri kontinuerligt ses över kan den värmemängd som tillförs för pumpning och lagring minimeras och energibesparingar i oljesystemet kan åstadkommas. En avvägning måste alltid göras mellan isoleringskostnaden för tank, rörledningar och kringutrustning samt den energikostnad som uppkommer på grund av den tillförda värmemängden.

De värmeförluster som sker via rörledningar och tanken i ett oljesystem kan beräknas utifrån redan framtagna diagram, se diagram nedan.


Vämeförluster i rörledningar 1 (Värmeförluster i rörledningar 1.pdf, 850,86 KB)

Värmeförluster i rörledningar 2 (Värmeförluster i rörledningar 2.pdf, 1 MB)
 

Energibesparingar i oljesystem

Det bör understrykas att oljesystem endast bör användas då inga alternativ finns. Vanligtvis kan enkla åtgärder göras för att minimera de förluster som förekommer i oljesystem.

Förslag till åtgärder:

  • Beakta att rätt ventiler, rörmaterial mm väljs i systemet
  • Kontrollera att styr- och reglerutrustning har rätt funktion
  • Anpassa temperatur och flöde på oljan till de behov som finns
  • Kontrollera isoleringsmaterial i anslutning till tank och rörledningar
  • Isolera i största möjliga mån ventiler som har en stor värmeöverföringsyta
  • Kontrollera temperaturer på olika platser i systemet
  • Kontrollera oljefilter och rengör detta vid behov
  • Kontrollera temperatur och tryck vid brännaren
  • Kontrollera brännarens munstycke och byt ut vid behov