Matarvattensystemet i en ångpanna

Matarvattensystemet i en ångpanna består av matarvattenpumpar som trycker pannvattnet genom en eller flera värmeväxlare (ekonomisers) till ångdomen. Temperaturen på vattnet när det når ångdomen bör vara ett par tiotals grader under kokpunkten. Temperaturen mäts efter varje värmeväxlare och en regulator styr en shuntventil förbi värmeväxlaren. Vanligen dubbleras shuntkretsarna ur säkerhetssynpunkt. För att ta till vara på energin i den kondenserade ångan kan man låta matarvattenflödet passera en kylslinga i kondensorn.

Matarvattenflödet till ångdomen styrs av nivån i domen. För noggrann nivåbalans kan framkoppling av ånguttaget användas. Vanligen styrs nivån av varvtalsreglerade mavapumpar (matarvattenpumpar). Vid mindre pannor kan strypventiler användas men det ger sämre driftsekonomi.

Matarvattenpumparna pumpar vatten från en matarvattentank vars nivå måste konstanthållas med nytt pannvatten. Det största flödet till mavatanken utgörs dock av den kondenserade ångan från kondensorn. En ånganläggning ska alltid utformas så att det mesta av den producerade ångan återgår till matarvattentanken.