Energieffektivisering av pumpar

Pumpanalyser som gjorts i Sverige tyder på att cirka 30 % av elanvändningen för drift av pumpar skulle kunna undvikas genom effektiviseringsåtgärder. De mest lönsamma besparingarna har visats uppnås genom att justera dimensionering och genom att eliminera slitage i pumparna. Även varvtalsjustering har lett till minskad elanvändning. Dessa energieffektiviseringar har inte endast lett till minskade kostnader för energi utan även till processtekniska fördelar.

Generellt är pumpar överdimensionerade och upp till cirka 30 % av alla pumpar är grovt överdimensionerade, vilket leder till en onödigt hög elanvändning. Genom att anpassa pumphjulet till de aktuella förhållandena kan elbehovet minskas. Ibland kan det vara fördelaktigt att även byta ut motorn för att anpassa denna till de aktuella förutsättningarna.

Även slitage i pumpsystemet leder till betydande energiförluster. Slitage i pumpsystemen minskar i genomsnitt verkningsgraden med 15 %, men ibland kan verkningsgraden försämras än mer.

Åtgärder som kan minska energibehovet:

  • stänga av onödiga pumpar
  • justera pumparnas kapacitet till aktuella förhållanden
  • installera en energieffektiv reglering av flödet
  • installera en energieffektiv elmotor
  • byta ut överdimensionerade pumpar eller modifiera pumpen till det verkliga behovet
  • trimma eller byt ut impellrar så att de är anpassade till systemets behov eller om möjligt undvika strypning för att uppnå rätt flöden

Ett praktiskt exempel på effektiviseringsåtgärder i pumpsystem är SMT AB i Sandviken som genom en ombyggnad av ett system för pumpning av vatten till två betninganläggningar kunde minska elanvändningen med 89 % och samtidigt förbättra produktionssäkerheten och arbetsmiljön.

Målet med effektiviseringsarbete i hjälpsystem skall alltid vara att nå en hög systemverkningsgrad. Det är således viktigt att fastställa det eftersökta flödet eller trycket i ett system så att verklig och aktuell driftpunkt ligger till grund för systemets dimensionering. Annars finns en risk för onödigt stora investerar i form av pumpar och motorer.