Upphandling av elmotorer

Vid inköp av elmotorer är motorns energianvändning en viktig faktor att ta hänsyn till. Inköpskostnaden för en ny elmotor är relativt låg vid jämförelse med driftkostnaden för densamma. När en elmotor gått med kontinuerlig drift under 8-12 veckor uppgår kostnaden för den använda energin till investeringskostnaden. Den finns därför goda skäl att välja en motor med hög verkningsgrad. Priset för en högeffektiv motor är vanligen 10-30 % högre vid jämförelse med en lågeffektiv motor. Mellanskillnaden kan dock vanligen tjänas in redan under det första året genom en minskad energikostnad.

Genom att beräkna livscykelkostnaden (LCC) för en elmotor kommer även drift- och underhållskostnader med i kostnadsunderlaget. När ny utrustning köps in bör energieffektiva produkter väljas. För elmotorer finns effektivitetsklassning att utgå ifrån. 
 

Några exempel på möjligt innehåll i inköpsrutiner:

 • Fullständig LCC-beräkning och beräkning av återbetalningstid görs vid varje enskilt inköp av energikrävande utrustning.
   
 • LCC-beräkning med brukstid tre år görs vid varje inköp samtidigt som ett komplett LCC-verktyg finns tillgängligt om inköparen vill se effekten av att beakta hela livslängden. 
   
 • LCC-beräkningar för typutrustning tas fram, exempelvis motorer, pumpar, fläktar, tryckluft och belysning.
   
 • Fullständiga LCC-beräkningar görs vid varje strategiskt teknikskifte.
   
 • Uppgifter om de olika alternativens livcykelkostnad sammanställs och redovisas regelbundet för ledning och berörd personal.
   
 • All relevant personal utbildas i livscykelkostnader och strategiska teknikval för att öka kompetensen och medvetenheten.
   

Motorleverantörer (Motorlista febr 2010.pdf)
 

Effektivitetklassning av elmotor

IEC (International Electrotechnical Commission) har arbetat fram en ny standard för klassificering av trefasiga asynkronmotorer. Motorklasserna har beteckningarna IE1, IE2 och IE3, där IE3 har högst verkningsgrad. Motorer som används i industrin måste ha en verkningsgrad som motsvarar minst IE2. Från 1 januari 2015 ska verkningsgraden motsvara minst klass IE3 eller alternativt IE2, i fall vissa krav uppfylls. Målet med systemet är att energianvändningen i industrin skall minskas genom att motorköparen får en djupare kunskap om vilka möjligheter som finns i att utnyttja effektivare elmotorer.

Energimyndigheten för en uppdaterad lista över vilka motorleverantörer som tillverkar elmotorer från de två klasserna med högst verkningsgrad.

Högeffektiva elmotorer