Upphandling av fläktar

Dimensionering av fläktsystem

Den största möjligheten att påverka ett fläktsystems totala livscykelkostnad har man vid köptillfället. Ofta är driftkostnaden av fläkten under dess hela livslängd upp till tio gånger högre än investeringskostnaden. Det är därför av yttersta vikt att kartlägga kapacitetsbehovet för fläkten, de processmässiga kraven och tidsmässiga driftvariationer inför investeringen av en ny fläktanläggning.

Vid dimensionering av en ny fläktanläggning bör man genomföra följande moment:

 • Med hänsyn till de processkrav som råder dimensioneras kanalsystemet och behovet av gastransport, flöde, tryck och varighet. Beräkna strömningshastighet och strömningsförluster.
   
 • Definiera förväntade flödesvariationer och bedöm kapacitetsmässiga förändringar i framtiden.
   
 • Definiera hur fläkten bör styras och regleras och vilka komponenter som skall ingå i systemet.
   
 • Gör gärna LCC-beräkningar för att bättre kunna utvärdera olika alternativ.
   

Det kan också finnas anledning att byta ut en befintlig fläkt för att öka ett systems prestanda. Det kan då ofta vara befogat att se över fläktbehovet. Följande moment bör då genomföras:

 • Till att börja med bör flöde och tryck mätas i den kanal där fläkten är monterad. Även drivmotorns eleffekt bör mätas. Undersök om drivmotorn kan fortsätta att användas.
   
 • Undersök hur flödet varierar över tid.
   
 • Undersök vad det är som styr fläktbehovet och ta reda på om det skett några förändringar i systemet efter det att den gamla fläkten installerats.
   
 • Undersök om regleringsmetoden skulle kunna förbättras.
   

Kravspecifikation för upphandling av fläktar

Energimyndigheten har i samarbete med ett antal aktiva inom industrin tagit fram en kravspecifikation som med fördel kan användas som en del av anbudsförfrågan vid upphandling av fläktar. Denna specifikation tydliggör tekniska, systemmässiga och ekonomiska krav.

I varje anbud bör det finnas en LCC-kalkyl som tar hänsyn till investerings-, energi- och underhållskostnader. För att kunna genomföra en LCC-kalkyl krävs det underlag. I tabellen nedan redovisas de uppgifter som krävs för att kunna göra en LCC-kalkyl, samt vilka uppgifter som beställaren ska tillhandahålla i offertförfrågan.

 
Investeringar: Leverantör Beställare
Anskaffningspris för utrustning
X
Pris för montage och installation
X
Pris för förråd, reservdelar och förbrukningsmaterial
X
Drift och underhåll:
Underhåll: förebyggande (mantimmar/år)
X
Underhåll: avhjälpande (mantimmar/år)
X
X
Arbetskostnader (kr/mantimme)
Förbrukningsmaterial (kr/år)
X
Summerande underhållskostnader (kr/år)
X
Effektbehov vid respektive lastfall (kW)
X
Drifttid för respektive lastfall (timmar/år)
X
Totalt energibehov (kWh/år)
X
Energipris (kr/kWh)
X
Totala energikostnader (kr/år)
X
Stilleståndskostnader (kr/timme)
X
Stilleståndskostnader (kr/år)
X
Övriga kostnader för drift och underhåll (kr/år)
X
X
Underlag nuvärdeskalkyl:
Kalkylränta (procent)
X
Antagen årlig energiprisökning (procent)
X
Ekonomisk avskrivningstid
X
 

I kravspecifikationen specificeras även beställarens uppgifter i offertförfrågan och leverantörens uppgifter i offerten, samt ställs krav på montering och underhåll av fläktar
 

Beställarens uppgifter i offertförfrågan vid upphandling av fläktar

Enligt Energimyndighetens kravspecifikation skall beställaren i offertförfrågan ange:

 • Gasens mediebteckning och sammansättning. Även gasens förekomst, typ samt halt av föroreningar.
   
 • Gasens temperatur och densitet vid fläktinloppet.
   
 • Statiskt tryck vid fläktinloppet samt atmosfärstryck.
   
 • Volymflödet vid inloppet.
   
 • Fläktens totala tryckuppsättning vid den densitet som gasen har vid fläktinloppet. Ange också information om anslutningar, stosar och motflänsar på in- respektive utloppssidan.
   
 • Uppgift om placering av fasta mätdon eller plats för momentan mätning av tryck, flöde och temperatur. Om dessa uppgifter ej är kända anmodas leverantörer lämna förslag på det.
   
 • Om det krävs flera arbetspunkter ska data anges för samtliga.
   
 • Behov av gnistsäker konstruktion samt eventuella täthetskrav på grund av gasens giftighet eller andra skäl. 
   
 • Krav på material och utförande av exempelvis fläkthjul, kåpa, stativ, skruvar och muttrar. Ange även eventuella krav på beläggning med kompositmaterial för att minimera friktionsförluster och korrosionsrisker.
   
 • Krav på drivning av fläkten, det vill säga direktdrift, remdrift eller koppling.
   
 • Krav på drivmotor. Motorn skall vara helkapslad, kortslutna 3-fas asynkronmotorer enligt SS-EN 50347. Motorverkningsgraden skall vara motsvarande eff1. Ange också krav på variabelt eller fixerat varvtal. Om det krävs en högre kaplingsklass än motsvarande minimikravet IP 54 skall detta anges. 
   
 • Krav på ledskenor för reglering av fläkten. Krav på reglerbarhet av skovlar under drift eller vid driftstopp. 
   
 • Vid behov krav på att ljudtrycksnivån skall vara lägre än den som specificeras av Arbetsmiljöverket. 
   
 • Anvisning om inspektionsluckans placering och hanterbarhet. 
   
 • Specificering av krav på målning och typ av ytbehandling.
   

Leverantörens uppgifter i offerten vid upphandling av fläkt

Enligt Energimyndighetens kravspecifikation skall leverantören i offerten ange:

 • Redovisning av fläktdiagram för föreslagen fläkt med aktuellt medium och vid aktuell temperatur. Uppgift om hur fläktens prestanda skall också verifieras enligt ISO 5801, AMCA 210-85 eller BS 848.
   
 • Redovisning av total ljudeffektnivå samt ljudeffekt uppdelat på oktavband. Ange också jämförelse med köparens krav. 
   
 • Lyftöglornas placering med hänsyn till att fläkten skall ha jämvikt vid lyft.
   
 • Uppgifter om fläktverkningsgrader i angivna arbetspunkter.
   
 • Uppgifter om transmissionsverkningsgrader för motor och eventuell varvtalsreglerutrustning vid 1/4, 2/4, 3/4 och 1/1 last.
   
 • Redovisa hur det förebyggande underhållet ska genomföras.
   
 • Redovisa dokumentation av hur underhållsåtgärder ska genomföras.
   
 • Lämna garantier för LCC-kalkylens giltighet under den ekonomiska livslängden.
   

Utförande och montage av fläktar

Enligt Energimyndighetens kravspecifikation gäller följande vid utförande och montage av radialfläktar:

 • Fläkthjulen ska vara självrensande eller kunna rengöras på plats utan demontage (stoftinnehållande gas).
   
 • Inspektionslucka ska finnas för besiktning och rengöring av fläkten. Denna ska placeras efter köparens anvisningar.
   
 • Det ska finnas en väl fungerande dränering av fläkthuset. 
   
 • Fläkthjulet ska kunna demonteras utan demontering av kåpan.
   
 • Installation av vibrationsövervakning ska vara förberedd för såväl motor som fläkt. 
   
 • Som underlag för vibrationsbedömningar ska ISO 14694 användas, med angivande av vibrationsdata och erforderliga garantier. 
   
 • Kåpan ska vara i stabilt utförande.
   
 • Motorfästet ska ha ett stabilt utförande, exempelvis U-balkskonstruktion.
   

För axialfläktar gäller följande:

 • Utanpåliggande CEE-motorintag med skyddsbygel ska finnas för elanslutning.
   
 • Motorfästet ska ha ett stabilt utförande. Justerklackar kan vara av intresse för mycket stora fläktar.
   
 • Installation för vibrationsövervakning för såväl fläkt som motor ska vara föreberedd. 
   
 • Som underlag för vibrationsbedömningar ska ISO 14694 användas, med angivande av vibrationsdata och erforderliga garantier.