Energiflöden

I en industrianläggning flödar energi mellan olika processavsnitt. Detta kan enkelt illustreras med ett flödesschema. Energiinnehållet i ett flöde som ingår i en industriell process kan beräknas med hjälp av ett antal olika ekvationer. De ekvationer som används vid beräkning av energiinnehållet i ett flöde kräver en mängd indata med bästa möjliga noggrannhet för de parametrar som ingår i ekvationen. Vanligtvis finns data med större eller mindre noggrannhet för ett antal parametrar exempelvis värmevärde, densitet och entalpi. För andra parametrar samt i vissa fall för ovan nämnda parametrar finns ingen uppmätt data och någon annan metod för framtagning av detta måste användas. Ett antal exempel på sådana metoder:

  • Framtagning av data via massbalanser
  • Ändra definierad systemgräns
  • Med hjälp av processtekniker gaffla in data i ett intervall
  • Enkla, tillfälliga mätningar
  • Utnyttja referenser
  • Kontakta leverantören av utrustningen
  • Studera storlek på ingående utrustning och på så sätt gaffla in värden

De data som erhålls på detta sätt kan ha stor osäkerhet men är ändå att föredra, i jämförelse med installation av dyrbar mätutrustning, både ur ett ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv.

 

Flödesschema

Ett flödesschema beskriver de energiflöden som tillförs och avges från ett väl definierat system. Nedan återfinns ett schema som omfattar flöden inom järn- och stålindustrin. I flödesschemat går det att utläsa att bränslen som biobränslen, kol, gasol, naturgas och olja tillförs systemet tillsammans med elenergi.  Den kemiska energin i omnämnda flöden omvandlas exempelvis genom förbränning till värme.

Viktiga flöden av energi och material inom stål- och järnindustrin. Enhet, TWh

Viktiga flöden av energi och material inom stål- och järnindustrin. Enhet, TWh