Energiinnehåll i rötgas

Rötgas alternativt biogas är en energiresurs som liksom naturgas till störst andel består av metan men även koldioxid. Biogas används främst för att ersätta oljan i de enhetsprocesser där den brukas inom stålindustrin. 

Energiinnehållet i biogas kan beräknas utifrån: 

 
 


E = energiinnehåll [MJ]
V = volym [m³]
LHVv = rökgasens effektiva värmevärde per volymenhet [MJ/m³]