Energiinnehåll i olja

Olja används främst i valsverkets ugnar vid värmning och värmebehandling men också vid uppvärmning av verksamhetens lokaler. Energiinnehållet i en angiven mängd olja kan delas upp i kemisk energi och fysisk värme.  Den fysiska värmen anses ofta vara försumbar i jämförelse med den kemiska energi som frigörs vid förbränning.
 

Den kemiska energin som frigörs vid förbränning kan beräknas utifrån:

 
 


E = Energiinnehåll i oljan [MJ]
V = volymen olja [m³]
LHVv = oljans effektiva värmevärde per volymenhet [MJ/m³]
ρ = oljans densitet [kg/m³]
Cp = värmekapacivitet [J/kg, K]
T = oljans temperaturen [K]
Tref = referenstemperaturen [K], vanligtvis 298,15  K
 

Det effektiva värmevärdet för eldningsolja antas ligga mellan 35,8 – 38,7 GJ/m³ beroende på vilken oljekvalitet som väljs. Densiteten på eldningsolja varierar mellan 840 -940 kg/m³. För mer detaljerad information se tabell över värmevärde och densitet. Värmekapaciviteten ansätts vanligtvis till 1,9 kJ/kg,°C vid överslagsberäkningar. Densiteten för olja ligger i storleksordningen 840 – 950 kg/m³.