Kolmonoxid

Kolmonoxid bildas vid ofullständig förbränning och förgasning och är en luktfri, färgfri, brännbar och giftig gas. Koldioxiden har samma densitet som luft och bildar därför lätt en dödlig blandning med denna. För att kolmonoxiden ska bli brännbar krävs koncentrationer på över 12,5 % (125 000 ppm).

Att kolmonoxiden är giftig beror på att den blockerar blodets syrebärare och eftersom kolmonoxiden har en mycket högre benägenhet att bindas i blodet än syre räcker det även med mycket låga koncentrationer i inandningsluften för att man ska förgiftas. Koncentrationer på 50 ppm är tillräcklig för att man ska uppvisa förgiftningssymptom om man inandas under tillräckligt lång tid.

  • 200 ppm - obehag och huvudvärk efter bara några timmars exposition
  • 400 ppm - obehag och huvudvärk efter två till tre timmars exposition
  • > 400 ppm - så snar verkan att en exponerad person får inga eller få varningstecken innan han/hon kollapsar

Det är alltså MYCKET VIKTIGT att man försäkrar sig om att ingen kolmonoxid släpps ut.

Bränsledata för kolmonoxid