Koldioxid

Koldioxid är en förbränningsprodukt som bildas vid fullständig förbränning av kol. Det är en gas vars närvaro i atmosfären bidrar till växthuseffekten.

Stålverkens kvantitativt största utsläpp till luft är koldioxid (CO2). Det härrör framför allt från järnmalmsreduktionen, men också från användningen av fossil energi i till exempel värmnings- och värmebehandlingsugnar. Kol som huvudsakligen används som reduktionsmedel i masugnar och järnsvampverk utgör över 60 % av den totala användningen av processkol och annan energi.

Stålindustrin har modern och energieffektiv processutrustning, varför vi inte kan vänta någon betydande förändring av den specifika energianvändningen inom den närmsta framtiden. De energiforskningsprogram för process- och produktutveckling, som bland annat Energimyndigheten ger bidrag till, kommer dock att bidra till en minskning av det specifika utsläppet av koldioxid. Ett uttalat intresse att ytterligare öka användningen av restenergier såväl internt som externt bidrar även de till minskat koldioxidutsläpp.

En jämförelse har gjorts av stålindustrins energianvändning och koldioxidutsläpp (exklusive reduktionskol) mellan 1990 och 2006. Under perioden effektiviserades både energianvändningen och koldioxidutsläppen med 20 %. De totala koldioxidutsläppen följer huvudsakligen produktionen av malmbaserat stål.