Primärenergi

Primärenergi definieras som ”Energin i en naturresurs, exempelvis i kol, råolja, solljus och uran med flera, som inte genomgått någon omvandling eller transformering genom mänskliga aktiviteter”. Det vill säga energi som inte omvandlats till en annan energiform.

Genom att använda begreppet primärenergi i, till exempel, livscykelanalyser, kan rättvisare jämförelser mellan olika energislag göras. Detta eftersom primärenergin kan ge ett mått på hur mycket av den uttagna energi som tillslut används, så kallad primärenergifaktor, se figur:

 
 


Primärenergifaktorer, PEF, är ett mått på den totala energiåtgång som krävs för att generera en nyttighet, till exempel 1 kWh el, och beräknas enligt:

 
 


Det finns olika typer av primärenergi. Dessa brukar kategoriseras enligt följande:

  • Icke förnybar, även kallar primärresurs, till exempel olja, naturgas, kol och uran.
  • Förnybar icke fritt flödande, till exempel biobränsle, vattenkraft, biogas, avfall och restvärme.
  • Förnybar fritt flödande, till exempel, vindkraft, solkraft, strömmande vatten och vågor.