Kinetisk energi

Kinetisk energi även kallad rörelseenergi är den energi en kropp har på grund av sin rörelse. Den kinetiska energin kan delas upp i translations- respektive rotationsenergi.
 

Translationsenergi är den energi en kropp har som förflyttas utan rotation vilket kan beskrivas med följande ekvation:

 
 

där m utgör kroppens massa och v står för kroppens translationshastighet.
 

Då kroppen roterar runt en fix axel tillkommer även rotationsenergi enligt följande ekvation: 

 
 

där I är kroppens tröghetsmoment och w är svängningshastigheten.