Energiinnehåll i luft

Vid framtagning av energiinnehållet i luft är tillvägagångssättet beroende av vilken noggrannhet som krävs. Vid dimensionering av ett luftbehandlingsaggregat måste hänsyn tas till den fukt som finns bunden i luften, men vid överslagsmässig beräkning kan torr luft användas. Vid förbränningsprocesser används luft (syre) vid den kemiska reaktionen. De gasformiga ämnen som uppkommer på grund av förbränningen kallas avgaser.  Vid framtagning av energiinnehållet i avgaser används ytterligare ekvationer.

Vid framtagning av energiinnehållet i torr luft används någon av de två ekvationerna nedan:

 
 

E = energiinnehåll, kJ
m = massan, kg
h = entalpitet, kJ/kg
V = volymen, m³
hv = entalpitet, kJ/m³

 
Om luftvolymen är känd och motsvarande luftmassa skall tas fram används allmänna gaslagen:

 


m = massan, kg
R = allmänna gaskonstanten, Nm/kg,K
T = temperaturen, K
p = trycket, N/m2 alternativt Pa
V = volymen, m³
 

Luftens entalpi beror av temperaturen och kan tas fram utifrån ett entalpidiagram: