Energiinnehåll i rökgas

Vid en förbränningsprocess med tillgång till luft är rökgaser och värme den utgående produkten ur systemet. Vilka rökgaser som bildas vid en förbränning beror av vilket bränsle som används i processen.

Ekvationen nedan kan användas för att ta fram energiinnehållet i rökgaser:

 
 


E = energiinnehållet, kJ
mB = mängden bränsle, kg alternativt m³
g = volymen rökgaser nm³/mängd bränsle
hg = entalpitet hos rökgasen, kJ/nm³

 

För att ekvationen skall kunna användas krävs att volymen rökgaser samt dess entalpitet tas fram. Detta görs via ekvationerna nedan. Vid framtagning av luft- och rökgasmängden i en förbränningsprocess används följande ekvation. Luftfaktorn som krävs som indata i ekvationen kan erhållas utifrån diagram då koldioxid- alternativt syrehalten är kända.

 
 


g = verklig mängd rökgas, nm³/kg
g0 = teoretisk mängd rökgas, nm³/kg
n = luftfaktor, dimensionslös
l0 = teoretisk mängd luft, nm³/kg
l = verklig mängd luft, nm³/kg

 

Entalpi för rökgaser

 
 

Luftfaktorn i rökgaser