Energiinnehåll i ånga

Ånga används i några av stålindustrins många enhetsprocesser och ursprungsmaterialet är i regel vatten. 

Energiinnehållet i ånga kan beräknas utifrån följande formel:

 
 


E = energiinnehållet, kJ
m = massa, kg
h = entalpitet, kJ/kg

Entalpiteten för mättad ånga beror av temperatur och tryck och erhålls från hs-diagram, se diagram nedan, alternativt ångtabeller. I fall där ångan ej är mättad krävs ytterligare en känd parameter för att entalpin skall kunna utläsas ur diagrammet, ånghalten alternativt entropin.
 

Entalpi för vattenånga