Energiinnehåll i en bränslegas

Energiinnehållet i en angiven mängd bränslegas kan beräknas utifrån någon av ekvationerna nedan. Ekvationerna utgår ifrån ett referenstillstånd och kan enbart användas approximativt.

 
 


E = Energiinnehåll [MJ]
m = massa [kg]
LHVm = bränslets lägre värmevärde per viktsenhet [MJ/kg]
V = volym []
LHVv = bränslets lägre värmevärde per volymenhet [MJ/]

De bränslegaser som främst används inom stålindustrin är gasol, naturgas och rötgas. Utöver de energigaser som köps in så tillkommer gaser som genereras från redan befintliga råvaror i industrin till exempel masugnsgas, koksgas och LD-gas.