Flashpunkt

Flashpunkt är den temperatur vid vilken ett flytande bränsle snabbt fattar eld vid närvaro av en öppen flamma ovanför bränslet. Denna temperatur ger en indikation om vid vilka temperaturen ett vätskeformigt bränsle kan lagras och handhas utan överhängande brandfara.